Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34

Strona 1 z 4
L 214/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu (2009/618/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu w dniu 29 kwietnia 2009 r. rozpoczęto konsultacje z Republiką Gwinei, w obecności przedstawicieli grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w czasie których przedstawiciele junty wojskowej sprawującej władzę oraz rządu tymcza­ sowego przedstawili zadowalające propozycje i zobowiązania,


uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), (zwaną dalej „umową z Kotonu”), w szczególności jej art. 96,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Konsultacje podjęte z Republiką Gwinei zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu zostają zakończone.

uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3,

Artykuł 2 W ramach właściwych środków, o których mowa w art. 96 ust. 2 lit. c) umowy z Kotonu, przyjmuje się środki wyszczególnione w piśmie znajdującym się w załączniku.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(1)

Zasadnicze elementy umowy z Kotonu, o których mowa w art. 9 umowy, zostały naruszone.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

Niniejsza decyzja wygasa dnia 27 lipca 2011 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co sześć miesięcy na podstawie konkluzji wspólnych misji monitorujących prezy­ dencji Unii Europejskiej i Komisji.

19.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/35

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

L 214/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

ZAŁĄCZNIK PROJEKT PISMA Szanowny Panie Przewodniczący CNDD! Szanowny Panie Premierze! Unia Europejska uznaje, że zamach stanu przeprowadzony w Republice Gwinei (zwanej dalej „Gwineą”) w dniu 23 grudnia 2008 r. stanowi szczególnie poważne i skrajne naruszenie zasadniczych elementów określonych w art. 9 umowy z Kotonu. W związku z tym w oświadczeniu prezydencji z dnia 31 grudnia 2008 r. Unia Europejska jedno­ znacznie potępiła ten zamach stanu jako sprzeczny z zasadami demokracji. Równocześnie Unia Europejska potwierdziła swą gotowość do udzielenia wsparcia na rzecz zachodzących obecnie przemian w Gwinei, zmierzających do przywró­ cenia ładu konstytucyjnego. Zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu Unia podjęła więc ze sprawującymi władzę w Gwinei dialog polityczny w celu zbadania obecnej sytuacji w tym kraju i zaproponowania możliwych rozwiązań. Konsultacje te zostały rozpoczęte w Brukseli w dniu 29 kwietnia 2009 r. Na posiedzeniu otwierającym konsultacje strony omawiały organizację procesu przemian zmierzającego do przywrócenia ładu konstytucyjnego i utworzenia systemu demokratycznego w drodze wolnych i przejrzystych wyborów. Przedstawi­ ciele Gwinei przedłożyli także protokół ustaleń obejmujący etapy i cele procesu przemian.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 40 z 200919.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.