Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2009-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 40

L 214/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUMM GEORGIA/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (2009/619/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Euro­ pejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 16 lipca 2009 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zaproponował KPiB przedłużenie mandatu Hansjörga HABERA o kolejny rok, do dnia 15 września 2010 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Mandat Hansjörga HABERA jako szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) zostaje niniejszym prze­ dłużony do dnia 15 września 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2010 r.

Na mocy art. 10 ust. 1 wspólnego działania 2008/736/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 25 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w ramach kontroli politycznej i strategicznego kierownictwa nad misją EUMM Georgia, a zwłaszcza do mianowania szefa misji. W dniu 16 września 2008 r. na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela KPiB mianował decyzją EUMM/1/2008 (2) Hansjörga HABERA na stano­ wisko szefa misji EUMM Georgia do dnia 15 września 2009 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2009 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

O. SKOOG

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26. (2) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 79.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 214 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 34 z 200919.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dz. U. L214 - 23 z 200919.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L214 - 22 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L214 - 20 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L214 - 18 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L214 - 16 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dz. U. L214 - 1 z 200919.8.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.