Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (1)

Data ogłoszenia:2009-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 3

Strona 1 z 2
20.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 759/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 akapit pierwszy,


indywidualny kod identyfikacyjny każdego zwierzęcia na dokumencie przewozowym, należy dokonać indywi­ dualnego odczytu identyfikatorów zwierząt w momencie opuszczania przez nie gospodarstwa. W gospodarstwie przeznaczenia dokonuje się ponownego odczytu. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, należy zezwolić na rejestrację kodów identyfikacyjnych takich zwierząt w gospodarstwie przeznaczenia, zamiast w gospodarstwie wyjazdu.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek utworzenia systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 21/2004 prze­ widuje, że niektórzy hodowcy powinni dokonywać spisu trzymanych zwierząt przynajmniej raz na rok. Część D załącznika do tego rozporządzenia przewiduje, że niektóre informacje powinny być przechowywane w komputerowej bazie danych. Wśród tych informacji powinny znaleźć się wyniki wspomnianego spisu. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy zezwolić na nierejestrowanie takich wyników w tych państwach członkowskich, w których komputerowa baza danych zawiera, oprócz informacji wymaganych w części D tego załącznika, indywidualne kody identyfi­ kacyjne każdego zwierzęcia w gospodarstwie.

(2)

System ten obejmuje cztery elementy, a mianowicie: środek identyfikacyjny, mający zidentyfikować dane zwierzę; aktualny rejestr prowadzony dla każdego gospo­ darstwa; dokumenty przewozowe; centralny rejestr lub komputerową bazę danych. Załącznik do rozporządzenia określa wymagania dotyczące tych elementów.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 21/2004.

(3)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 21/2004 prze­ widuje obecnie, że zwierzęta przeznaczone na ubój, mające poniżej 12 miesięcy i nieprzeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trze­ cich, mogą być identyfikowane za pomocą metody zgodnej z warunkami określonymi w części A.7 załącz­ nika do tego rozporządzenia. Jednakże w niektórych przypadkach zwierzęta, które pierwotnie były przezna­ czone na ubój, są później wykorzystywane w hodowli w gospodarstwach innych niż gospodarstwo urodzenia. Należy zatem zezwolić na indywidualną identyfikację takich zwierząt po opuszczeniu przez nie gospodarstwa, w których się urodziły, pod warunkiem że możliwe jest ustalenie gospodarstwa urodzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(4)

W części C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 określone zostały informacje, jakie powinny zawierać dokumenty przewozowe. Aby zarejestrować

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L215 - 5 z 200920.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. rozporządzenie (WE) nr 1741/2006 ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

  • Dz. U. L215 - 1 z 200920.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.