Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 1

Strona 1 z 33
20.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009  r. w  sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność  elektromagnetyczna)

(wersja  ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady  75/322/EWG z  dnia 20  maja  1975 w  sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywo­ ływanych przez silniki z  zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (kompaty­ bilność  elektromagnetyczna) (3) została kilkakrotnie zna­ cząco zmieniona (4). W  celu zapewnienia jasności  i  zrozumiałości tej dyrektywy należy ją zatem ujednolicić. Dyrektywa 75/322/EWG jest jedną ze szczegółowych dy­ rektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, przewidzianego w  dyrektywie Rady  74/150/EWG z  dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw pań­ stw członkowskich odnoszących się do homologacji typu

kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, zastąpionej przez dyrektywę  2003/37/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wy­ miennych holowanych maszyn, łącznie z  ich układami, częściami  i  oddzielnymi zespołami technicznymi (5)  i określa normy techniczne dotyczące tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z  zapło­ nem iskrowym stosowane w  kołowych ciągnikach rolni­ czych lub leśnych (kompatybilność  elektromagnetyczna). Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w  celu umożliwienia stosowania dla wszystkich typów ciągników procedury homologacji typu WE, przewidzianej w  dyrektywie  2003/37/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2003/37/WE odno­ szące się do ciągników rolniczych lub leśnych, ich przy­ czep  i  wymiennych holowanych maszyn, łącznie z  ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami techniczny­ mi stosują się do niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego  i  stosowania dyrektyw określonych w załączniku XII część B,

(3)

(2)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Do celów niniejszej dyrektywy „pojazd” oznacza wszelki pojazd zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 2003/37/WE.

(5)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(1)  Dz.U. C 44 z 16.2.2008, s. 34. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z  dnia 19  lutego  2008  r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. (3)  Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 28. (4)  Zob. załącznik XII, część A.

L 216/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2009

Artykuł 2

— mogą zakazać sprzedaży i wprowadzenia do ruchu nowych, elektrycznych lub elektronicznych podzespołów jako części lub oddzielnych zespołów technicznych,

1. Państwa członkowskie nie mogą, z przyczyn odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:

jeżeli wymogi niniejszej dyrektywy nie są spełnione.

— odmówić udzielenia homologacji typu WE lub krajowej ho­ mologacji typu, w odniesieniu do każdego typu pojazdu,

— odmówić udzielenia homologacji typu WE części lub od­ dzielnego zespołu technicznego w  odniesieniu do każdego typu części lub oddzielnego zespołu technicznego,

5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L216 - 76 z 200920.8.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.