Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 76

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 76

Strona 1 z 66
L 216/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/81/WE z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy  i  usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i  zmieniająca dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (4)

zastosowania art. 296 Traktatu w zakresie zamówień pu­ blicznych w dziedzinie obronności oraz komunikat Komi­ sji z  dnia 5  grudnia  2007  r. w  sprawie strategii na rzecz silniejszego  i  bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego. Stworzenie europejskiego rynku wyposażenia obronnego musi być poprzedzone ustanowieniem odpowiednich ram legislacyjnych. W  dziedzinie zamówień wymaga to koor­ dynacji procedur udzielania zamówień umożliwiającej spełnienie wymogów bezpieczeństwa państw członkow­ skich i obowiązków wynikających z Traktatu. Aby zrealizować ten cel, Parlament Europejski wezwał Ko­ misję w swojej rezolucji z dnia 17 listopada 2005 r. w spra­ wie zielonej księgi dotyczącej zamówień publicznych w  dziedzinie obronności (3) do opracowania dyrektywy, która w szczególny sposób uwzględni interesy bezpieczeń­ stwa państw członkowskich, zapewni dalszy rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przyczy­ ni się do wzmocnienia więzi europejskich oraz zagwaran­ tuje rolę Unii Europejskiej jako „mocarstwa cywilnego”. Lepsza koordynacja procedur udzielania zamówień, przy­ kładowo zamówień na usługi logistyczne, transport i ma­ gazynowanie może potencjalnie obniżyć koszty w sektorze obrony i znacznie obniżyć oddziaływanie tego sektora na środowisko. Procedury te powinny odzwierciedlać globalne podejście Unii do spraw bezpieczeństwa, które stanowi odpowiedź na przemiany zachodzące w  środowisku strategicznym. Pojawianie się asymetrycznych  i  transnarodowych zagro­ żeń spowodowało progresywne zacieranie się granicy mię­ dzy bezpieczeństwem wewnętrznym a  zewnętrznym, wojskowym a niewojskowym. Wyposażenie obronne  i  dotyczące bezpieczeństwa jest podstawowym elementem zarówno dla bezpieczeństwa, jak  i  suwerenności państw członkowskich oraz dla auto­ nomii Unii. Dlatego też zakupy towarów i usług w sekto­ rach obronności  i  bezpieczeństwa mają często charakter zakupów newralgicznych. Wynikają z  tego szczególne wymogi, zwłaszcza w  zakre­ sie bezpieczeństwa dostaw  i  bezpieczeństwa informacji. Wymogi te dotyczą przede wszystkim zakupu broni, amu­ nicji i materiałów wojennych a także usług i robót budow­ lanych bezpośrednio z nimi związanych, przeznaczonych dla sił zbrojnych, ale także niektórych szczególnie newral­ gicznych zakupów w  dziedzinie bezpieczeństwa niewoj­ skowego. W  obu tych dziedzinach brak ogólnounijnych zasad stoi na drodze otwartości rynków obrony  i  bezpie­ czeństwa państw członkowskich. Sytuacja ta wymaga

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego należy wyłącz­ nie do obowiązków każdego państwa członkowskiego, za­ równo w dziedzinie obronności, jak i bezpieczeństwa. Postępujące kształtowanie europejskiego rynku wyposaże­ nia obronnego jest nieodzowne do wzmocnienia europej­ skiej bazy przemysłowej  i  technologicznej sektora obronnego  i  do rozwoju zdolności wojskowych koniecz­ nych do wprowadzenia w  życie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 216 POZ 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L216 - 1 z 200920.8.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.