Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia regionu Abruzji do wykazu włoskich regionów wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6388) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 3

21.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia regionu Abruzji do wykazu włoskich regionów wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6388)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/620/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4 zdanie trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Włochy przekazały Komisji informacje dotyczące statusu wolnego od choroby pęcherzykowej świń w odniesieniu do regionu Abruzji, z których wynika, że choroba ta została zwalczona w tym regionie.

(4)

W następstwie przeanalizowania tych informacji oraz mając na uwadze pozytywne wyniki wdrożenia we Włoszech rocznych programów zwalczania i monitorowania, wskazane jest uznanie regionu Abruzji za region wolny od choroby pęcherzykowej świń.

(5)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/779/WE.

Decyzja Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) została przyjęta w odpowiedzi na występowanie tej choroby we Włoszech. W decyzji tej ustanawia się prze­ pisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń dla regionów tego państwa członkowskiego, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie są uznane za wolne od tej choroby. Regiony te wymieniono w załącznikach do decyzji 2005/779/WE. Program zwalczania i monitorowania choroby pęcherzy­ kowej świń jest wdrażany we Włoszech od kilku lat i ma na celu osiągnięcie statusu wolnego od choroby w odniesieniu do wszystkich regionów Włoch.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/779/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w załączniku I przed pozycją dotyczącą Basilicaty dodaje się pozycję w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28.

„— Abruzja”;

L 217/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2009

2) w załączniku II skreśla się pozycję dotyczącą Abruzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L217 - 5 z 200921.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii Północnej do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6394) (1)

  • Dz. U. L217 - 1 z 200921.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.