Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 219 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 219 POZ 1

Strona 1 z 36
22.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR  748/2009 z dnia 5  sierpnia 2009  r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w  załączniku  I  do dyrektywy  2003/87/WE poczynając od dnia 1  stycznia  2006  r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając dyrektywę  2003/87/WE Parlamentu Europejskie­ go  i  Rady z  dnia 13  października  2003  r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólno­ cie oraz zmieniającą dyrektywę Rady  96/61/WE (1), w  szczegól­ ności jej art. 18a ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sporządzając wykaz Komisja uwzględniła uwagi, które na­ płynęły po opublikowaniu w  dniu 11  lutego  2009  r. wstępnego wykazu operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym pań­ stwom członkowskim. Wykaz opiera się na danych prze­ kazanych przez Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), zebra­ nych na podstawie planów lotu (3). Wymogi określone w dyrektywie 2003/87/WE stosuje się do operatorów statków powietrznych określonych w  ar­ t. 3 lit. o) tej dyrektywy. Objęcie systemem wspólnotowym uzależnione jest wyłącznie od wykonywania działalności lotniczej  i  nie jest zależne od ujęcia w  wykazie. Operato­ rzy statków powietrznych wykonujący działalność lotni­ czą określoną w  załączniku  I  do dyrektywy  2003/87/WE są zatem objęci systemem wspólnotowym bez względu na to, czy zostali ujęci w wykazie w momencie wykonywania działalności. Podobnie operatorzy statków powietrznych, którzy zaprzestają wykonywania działalności lotniczej zo­ stają wyłączeni z  sytemu wspólnotowego w  momencie zaprzestania wykonywania działalności lotniczej wymie­ nionej w  załączniku  I  do dyrektywy  2003/87/WE, a  nie w momencie usunięcia ich z wykazu. Wykaz obejmuje wszystkich operatorów statków po­ wietrznych, którzy począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31  grudnia  2008  r. wykonywali przedmiotową działalność lotniczą. W takich sytuacjach operatorzy stat­ ków powietrznych, którzy zaprzestali prowadzenia dzia­ łalności lotniczej na stałe bądź czasowo mogą figurować w  wykazie. Wykaz nie uwzględnia kwestii wpisania

(4)

Dyrektywa  2003/87/WE, zmieniona dyrektywą 2008/101/WE (2), uwzględnia działalność lotniczą w  systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia­ nych we Wspólnocie (zwanym dalej „systemem wspólnotowym”). W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla ope­ ratorów statków powietrznych dyrektywa  2003/87/WE stanowi, iż każdy operator statków powietrznych podlega jednemu państwu członkowskiemu. Artykuł 18a ust. 1 i 2 dyrektywy  2003/87/WE zawiera zasady przypisywania każdego operatora statków powietrznych właściwemu administrującemu państwu członkowskiemu. Wykaz ope­ ratorów statków powietrznych i właściwych administrują­ cych państw członkowskich (zwany dalej „wykazem”) powinien zagwarantować, że każdy operator wie, regula­ cjom którego państwa członkowskiego podlega, a państwa członkowskie wiedzą, którzy operatorzy powinni podle­ gać ich regulacjom.

(2)

(5)

(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. C 36 z 13.2.2009, s. 11. Szczegóły dotyczące metodyki zasto­ sowanej do sporządzenia wstępnego wykazu znajdują się na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 219 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.