Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 220 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 220 POZ 1

Strona 1 z 79
24.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR 761/2009 z dnia 23 lipca 2009  r. zmieniające, w  celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie  (WE) nr  440/2008 ustalające metody badań zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego  i  Rady w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zmienić przepisy dotyczące prężności par w  celu włączenia do nich nowej metody efuzji. Należy dodać nową metodę pomiaru długości włókien o geometrycznej średniej ważonej średnicy. Właściwe jest zaktualizowanie rozporządzenia  (WE) nr  440/2008 w  celu uwzględnienia jako priorytet nowej metody badania działania drażniącego na skórę in vitro, aby uzyskać zmniejszenie liczby zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych, zgodnie z  dyrektywą Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i admi­ nistracyjnych państw członkowskich dotyczących ochro­ ny zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (3). Mimo iż metoda badania działania drażniącego na skórę in vitro jest wciąż na etapie dyskusji w ramach OECD, w tym wyjątkowym przypadku należy uwzględnić ją w przedmiotowym rozporządzeniu. Metoda B 46 powinna być uaktualniona tak szybko, jak to możliwe po osiągnięciu porozumienia w  ramach OECD, lub w  przypadku dostępu do nowych informacji uzasad­ niających wprowadzenie zmian. Przepisy dotyczące badania inhibicji glonów należy poddać przeglądowi w  celu uwzględnienia dodatkowych gatunków i spełnienia wymogów oceny zagrożeń i klasy­ fikacji chemikaliów. Należy dodać nową metodę pomiaru tlenowej mineraliza­ cji na powierzchni wody, polegającą na symulacyjnym te­ ście biodegradacji, oraz nową metodę oceny toksyczności dla rodzaju Lemna, polegającą na teście zahamowania wzrostu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie  (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 18  grudnia  2006  r. w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i  stosowanych ograni­ czeń w  zakresie chemikaliów  (REACH), utworzenia Europej­ skiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę  1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzą­ dzenie Komisji  (WE) nr  1488/94, jak również dyrektywę Rady  76/769/EWG  i  dyrektywy Komisji  91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji  (WE) nr  440/2008 (2) zawiera metody badań, służące określaniu właściwości fizykoche­ micznych, toksyczności oraz ekotoksyczności substancji, które należy stosować do celów rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006. Należy zaktualizować rozporządzenie  (WE) nr  440/2008 w  celu uwzględnienia zmian pewnych metod bada­ nia  i  włączenia kilku nowych metod badania przyjętych przez OECD. W sprawie tego wniosku skonsultowano się z  zainteresowanymi stronami. Zmiany dostosowują po­ wyższe metody do postępu naukowo-technicznego.

(4)

(5)

(1)

(6)

(2)

(7)

(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (2)  Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.

L 220/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2009

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 440/2008. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodnie z  opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

b)

dodaje się rozdział A.22 w brzmieniu określonym w za­ łączniku II do niniejszego rozporządzenia;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 220 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.