Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 221 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1890/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących między innymi z Wietnamu

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 221 POZ 1

Strona 1 z 4
25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 768/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1890/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących między innymi z Wietnamu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


2. Wniosek o dokonanie przeglądu Wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego („obecny przegląd”), zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, złożony został przez Header Plan Co. Ltd., wietnamskiego producenta eksportującego EZSN („wnioskodawca” lub „HPV”). Zakres wniosku ogra­ niczony był do dumpingu i do przedsiębiorstwa wnio­ skodawcy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świad­ czące o tym, iż dalsze stosowanie środka na dotychcza­ sowym poziomie nie jest już konieczne w celu zrówno­ ważenia skutków dumpingu. W szczególności wniosko­ dawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, że spełnia on kryteria traktowania na zasadach rynko­ wych („MET”) i indywidualnego traktowania („IT”). Ponadto przy braku sprzedaży krajowej porównanie kosztów produkcji z cenami eksportowymi oferowanymi w wywozie do Wspólnoty wskazało, że margines dumpingu wydaje się być znacznie niższy niż obecny poziom środka.

1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładającym ostateczne cło anty­ dumpingowe i stanowiącym o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępo­ wanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącz­ nych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin (2) Rada nałożyła ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz niektórych elementów złącz­ nych ze stali nierdzewnej oraz ich części („EZSN”) pocho­ dzących między innymi z Wietnamu. Rozporządzenie to będzie dalej zwane „rozporządzeniem pierwotnym”, a dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia środków nałożonych rozporządzeniem pierwotnym, będzie dalej zwane „dochodzeniem pierwotnym”.

3. Dochodzenie

(4)

Ustaliwszy po konsultacji z Komitetem Doradczym, iż wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, Komisja ogłosiła w dniu 13 sierpnia 2008 r. wszczęcie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Ogłoszenie to odbyło się w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(5)

Zakres przeglądu ograniczono do zbadania działań dumpingowych w odniesieniu do wnioskodawcy. Docho­ dzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 1.

(3) Dz.U. C 206 z 13.8.2008, s. 12.

L 221/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

(6)

Komisja oficjalnie poinformowała wnioskodawcę, przed­ stawicieli kraju wywozu oraz stowarzyszenie produ­ centów wspólnotowych o wszczęciu przeglądu. Zaintere­ sowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz zgłoszenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 221 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L221 - 5 z 200925.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.