Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6389)

Data ogłoszenia:2009-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 11

Strona 1 z 2
27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6389)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2009/622/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wyniki próbnych rozbiorów w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. m) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier­ dzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

(4)

Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad­ czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane.

Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 klasyfikacja tusz wieprzo­ wych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawar­ tości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie udowod­ nionymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancję tę określono w art. 23 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz woło­ wych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (2). Słowacja skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie trzech metod klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożyła

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1234/07 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzo­ wych na Słowacji:

(2)

(1 )

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3.

a) przyrząd określany jako „Two-Point (Zwei Punkte – ZP)” oraz związane z nim metody oceny, które szczegółowo opisano w części 1 załącznika;

L 224/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2009

b) przyrząd określany jako „Fat-O-Meater (FOM)” oraz związane z nim metody oceny, które szczegółowo opisano w części 2 załącznika; c) przyrząd określany jako „Ultrafom 300 (UFOM)” oraz zwią­ zane z nim metody oceny, które szczegółowo opisano w części 3 załącznika. Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządów ani metod oceny.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/13

ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH NA SŁOWACJI CZĘŚĆ 1 Two-Point (Zwei Punkte – ZP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody ręcznej „Two-Point (Zwei Punkte – ZP)”. 2. Ta metoda może zostać zastosowana przy użyciu liniału, którego wartości są oszacowane za pomocą równania regresji. Opiera się ona na ręcznym pomiarze grubości mięśnia i grubości słoniny dokonanym na linii środkowej przepołowionej tuszy. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 21 z 200927.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L224 - 15 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz wykazu organów w Kanadzie zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6522) (1)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 17 do dnia 21 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L224 - 5 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 575/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L224 - 3 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2008 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L224 - 1 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.