Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz wykazu organów w Kanadzie zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6522) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 15

Strona 1 z 4
27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz wykazu organów w Kanadzie zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6522)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiającą zasady odnoszące się do warunków genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz zmieniającą dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Pozycja w załączniku do decyzji 2006/139/WE doty­ cząca Bułgarii stała się nieaktualna po przystąpieniu tego państwa członkowskiego do UE i ze względu na przejrzystość prawną należy ją skreślić. Dodatkowo Kanada wniosła o zaktualizowanie szeregu pozycji załącznika do decyzji 2006/139/WE dotyczących tego kraju. Kanada przedstawiła gwarancje w zakresie zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi w prawodawstwie wspólnotowym i, w szczególności, w dyrektywie 94/28/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/139/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

(5)

Decyzja Komisji 2006/139/WE z dnia 7 lutego 2006 r. wdrażająca dyrektywę Rady 94/28/WE w odniesieniu do wykazu organów w państwach trzecich zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektó­ rych zwierząt (2) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt hodowlanych niektórych gatunków, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków jako „czystorasowych” lub „hybryd” tylko pod warunkiem ich zapisywania lub rejestrowania w księdze zarodowej lub rejestrze przechowywanym przez organ zatwier­ dzony do tego celu. Zatwierdzone organy wymienione są w załączniku do tej decyzji. Zgodnie z art. 18 dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny wete­ rynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (3) procedurę opracowywania wykazu jednostek właściwych dla określonych gatunków lub ras, zatwierdzonych przez właściwy organ danego kraju trzeciego do celów dyrek­ tywy 94/28/WE, zastąpi procedura obejmująca poda­ wanie informacji przez Internet ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. Ze względu na przejrzystość i pewność prawną należy zatem wprowadzić datę końcową okresu obowiązywania decyzji 2006/139/WE.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/139/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 2a Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 2) załącznik zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, s. 66. (2) Dz.U. L 54 z 24.2.2006, s. 34. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

L 224/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/139/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się pkt II; 2) punkt III otrzymuje brzmienie: „III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 21 z 200927.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L224 - 11 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6389)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 17 do dnia 21 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L224 - 5 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 575/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L224 - 3 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2008 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L224 - 1 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.