Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2008 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

Data ogłoszenia:2009-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 3

27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 776/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2008 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4,


(5)

producentom cukru możliwości dalszego zaopatrywania posiadanych tradycyjnych rynków zbytu, a także korzys­ tania z nowych możliwości na rynku, właściwe jest zwiększenie limitu ilościowego ustalonego na wywóz cukru pozakwotowego w odniesieniu do roku gospodar­ czego 2008/2009. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków oraz ze względu na konieczność przedłużenia ważności pozwoleń na wywóz o trzy miesiące szacuje się, że zwiększenie w wysokości 300 000 ton powinno być wystarczające, by umożliwić kontynuację prze­ pływów handlowych w zakresie wywozu wspólnotowego cukru pozakwotowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier wyprodukowany w danym roku gospodarczym w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, może zostać wywieziony wyłącznie w ramach ustalonego limitu ilościowego.

(6)

Zgodnie z art. 8a rozporządzenia (WE) nr 951/2006 pozwolenia na wywóz cukru pozakwotowego są ważne od dnia ich rzeczywistego wydania do dnia 30 września roku gospodarczego, na który pozwolenie zostało wydane. Takie ograniczenie mogłoby jednak przysporzyć poważnych trudności eksporterom i doprowadzić do niepotrzebnego zakłócenia w handlu cukrem pod koniec roku gospodarczego. Właściwe jest zatem zezwolenie na wywóz po dniu 30 września 2009 r. poprzez ustalenie okresu ważności pozwoleń na wywóz na trzy miesiące.

(2)

Szczegółowe zasady wykonania dotyczące wywozu poza­ kwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2). Limit ilościowy należy jednak ustalać na rok gospodarczy, przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na rynkach eksportowych.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 924/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 (3) ustala limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru w wysokości 650 000 ton w odniesieniu do roku gospo­ darczego 2008/2009 Złożone wnioski o pozwolenia na wywóz cukru pozakwotowego osiągnęły ilość zapew­ nioną w tym rozporządzeniu.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 924/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(4)

Biorąc pod uwagę, że ustalony limit ilościowy został osiągnięty trzy miesiące przed końcem roku gospodar­ czego 2008/2009, istnieje duże zainteresowanie wywozem cukru pozakwotowego przez wspólnotowych producentów cukru. W celu zapewnienia wspólnotowym

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. (3) Dz.U. L 252 z 20.9.2008, s. 7.

„1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009, rozpoczynającego się dnia 1 października 2008 r. i kończącego się dnia 30 września 2009 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 950 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego obję­ tego kodem CN 1701 99.”;

L 224/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2009

2) dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Artykuł 1a Ważność pozwoleń na wywóz cukru pozakwotowego w roku 2008/2009 W drodze odstępstwa od przepisów art. 8a rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ważność pozwoleń na wywóz wydanych po dniu 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do ilości, o których

mowa w art. 1 ust. 1, wygaśnie z końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pozwolenie na wywóz zostało wydane.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 21 z 200927.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L224 - 15 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz wykazu organów w Kanadzie zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6522) (1)

 • Dz. U. L224 - 11 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6389)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 17 do dnia 21 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L224 - 5 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 575/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L224 - 1 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.