Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 225 POZ 180

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie środków pomocy C 58/02 (ex N 118/02), jakie Francja przyznała na rzecz Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3182) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 225 POZ 180

Strona 1 z 68
L 225/180

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie środków pomocy C 58/02 (ex N 118/02), jakie Francja przyznała na rzecz Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3182)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/611/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA


(1) (8) (6)

nych dnia 18 grudnia 2002 r. oraz 9 i 10 stycznia 2003 r. Przekazała ona te uwagi Francji do ustosunko­ wania się w pismach z dnia 13 i 16 stycznia oraz 5 i 21 lutego 2003 r. Władze francuskie przekazały Komisji swój komentarz do uwag CFF i Stef-TFE dnia 13 lutego 2003 r. (9) i dnia 27 maja 2003 r. (10). Dnia 16 stycznia 2003 r. służby Komisji przesłały wniosek o dodatkowe informacje, na który władze fran­ cuskie odpowiedziały dnia 21 lutego 2003 r. W piśmie z dnia 10 lutego 2003 r. (11) władze francuskie przedstawiły argumenty mające na celu wykazanie, że projekt pomocy był pod każdym względem zgodny z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsię­ biorstw (12) (zwanych dalej „wytycznymi z 1999 r.”). Dnia 25 lutego 2003 r. (13) na wniosek Komisji władze francuskie przekazały kopię umowy akcjonariuszy, która połączyła SNCM z grupą Stef-TFE. Decyzją 2004/166/WE z dnia 9 lipca 2003 r. (zwaną dalej „decyzją z 2003 r.”) (14) Komisja zatwierdziła, pod pewnymi warunkami, przyznanie pomocy restrukturyza­ cyjnej na rzecz SNCM płatnej w dwóch transzach – pierwsza w wysokości 66 mln EUR, druga w maksymalnej wysokości 10 mln EUR do ustalenia w zależności od przychodów netto ze zbycia aktywów dokonanego po przyjęciu decyzji z 2003 r. Dnia 13 października 2003 r. CFF złożyło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z 2003 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (zwanego dalej „Sądem”) (sprawa T-349/03). Dnia 8 września 2004 r. Komisja postanowiła uznać, że charakter zmian wnioskowanych przez Francję dnia 23 czerwca 2004 r., tj. zamiana statku Aliso na statek Asco w wykazie statków, których SNCM może używać na podstawie decyzji z 2003 r., i sprzedaż statku Aliso zamiast statku Asco, nie podważa zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy restrukturyzacyjnej zatwier­ dzonej decyzją z 2003 r. (15).

(7)

Dnia 18 lutego 2002 r. Republika Francuska zgłosiła do Komisji projekt pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (Państwowej Spółki Morskiej Korsyka-Morze Śródziemne, zwanej dalej „SNCM”) (2), zgłoszenie uzupełniła (3) dnia 3 lipca 2002 r. Zgłoszona pomoc restrukturyzacyjna polega na dokapitalizowaniu SNCM za pośrednictwem Compagnie Générale Maritime et Financière (zwanej dalej „CGMF”) (4) poprzez wniesienie sumy 76 mln EUR. Pismem z dnia 19 sierpnia 2002 r. Komisja notyfikowała władzom francuskim decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. usta­ nawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 trak­ tatu WE (5). Dnia 8 października 2002 r. (6) władze francuskie prze­ kazały Komisji swoje uwagi dotyczące decyzji z dnia 19 sierpnia 2002 r. (7). Na wniosek władz francuskich dnia 24 października 2002 r., dnia 3 grudnia 2002 r. i dnia 25 lutego 2003 r. zorganizowano zebrania robocze ze służbami Komisji. W ramach wszczęcia postępowania Komisja otrzymała uwagi od dwóch przedsiębiorstw, mianowicie Corsica Ferries France (zwanego dalej „CFF”) dnia 8 stycznia 2003 r. (8) i grupy Stef-TFE dnia 7 stycznia 2003 r., a także od różnych francuskich samorządów terytorial­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 225 POZ 180 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L225 - 104 z 200927.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie środków pomocy C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 i CP 133/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Shipyards (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3118) (1)

  • Dz. U. L225 - 53 z 200927.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/05 udzielonej przez Węgry w ramach długoterminowych umów o zakup energii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2223) (1)

  • Dz. U. L225 - 1 z 200927.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie środka pomocy przyznanego przez Belgię na rzecz przedsiębiorstwa InterFerryBoats (C 46/05 (ex NN 9/04 oraz ex N 55/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1180) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.