Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 11

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 11

Strona 11 z 16

11 lub S.12 przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli (ESA 95 – par. 2.26) (1) nad jednostką będącą dłużnikiem przez sektor S.13; transakcje takie mogą być przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem lub też z inną jednostką będącą wierzycielem. 11. Zasilenia kapitałowe (netto) [2A.11] to transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem. 12. Pozostałe [2A.12] to transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11, S.12 lub S.14, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz nie są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem, są natomiast przeprowadzane z inną jednostką będącą wierzycielem. 13. Transakcje na pozostałych aktywach finansowych [2A.13] to nabycia netto złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 plus nabycia netto rezerw techniczno-ubezpie­ czeniowych (F.6) plus pozostałych należności (F.7) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 14. Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym naliczone, ale niezapłacone podatki i składki na ubezpie­ czenie społeczne) [2A.14] to część pozostałych należności (F.7 aktywa) odnosząca się do podatków i składek na ubezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D.2, D.5, D.6 oraz D.91 pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 15. Transakcje na pasywach (skonsolidowane) [2A.15] to transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.16] plus trans­ akcje na krótkoterminowych papierach wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.331) [2A.17], plus transakcje na długoterminowych papierach wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.332) [2A.18], plus transakcje na instrumentach pochodnych (F.34) [2A.19], plus transakcje na pożyczkach (F.4) [2A.20], plus transakcje na pozostałych pasywach [2A.22] rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 16. Transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) [2A.16] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 17. Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.17] to nabycia netto krótkoterminowych papierów wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instru­ mentów pochodnych (F.331), z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 18. Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.18] to nabycia netto długoterminowych papierów wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.332), z terminem pierwotnym powyżej jednego roku, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.