Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 13

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 13

Strona 13 z 16

Tabela 2B: 1. Transakcje na instrumentach dłużnych – nieskonsolidowane [2B.1] to transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.2] plus transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsoli­ dowane [2B.3], plus transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4], plus transakcje na pożyczkach od banku centralnego [2B.5], plus transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6]. 2. Transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.2] to transakcje na gotówce i depozytach (F.2) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.


L 228/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

3. Transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.3] to transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33), z terminem pierwo­ tnym do jednego roku włącznie, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13. 4. Transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4] to transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33), z terminem pierwo­ tnym powyżej jednego roku, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13. 5. Transakcje na pożyczkach z banku centralnego [2B.5] to transakcje na pożyczkach (F.4) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121. 6. Transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6] to transakcje na pożyczkach (F.4) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.121. 7. Transakcje konsolidujące [2B.7] to transakcje na zadłużeniu (nieskonsolidowane) [2B.1] minus transakcje na instru­ mentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.23]. 8. Transakcje konsolidujące – gotówka i depozyty [2B.8] to transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskon­ solidowane [2B.2] minus skonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) [2A.16]. 9. Transakcje konsolidujące – krótkoterminowe papiery wartościowe [2B.9] to transakcje na krótkoterminowych papie­ rach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.3] minus skonsolidowane transakcje na papierach warto­ ściowych innych niż akcje – krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.17]. 10. Transakcje konsolidujące – długoterminowe papiery wartościowe [2B.10] to transakcje na długoterminowych papie­ rach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4] minus skonsolidowane transakcje na papierach warto­ ściowych innych niż akcje – długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.18]. 11. Transakcje konsolidujące – pożyczki [2B.11] to transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6] minus (skonsolidowane transakcje na pożyczkach (pasywa) [2A.20] minus skonsolidowane transakcje na pożyczkach w tym pożyczkach z banku centralnego [2A.21]).

Tabela 3A: 1. Zadłużenie [3A.1] równe jest zadłużeniu [1C.17]. 2. Zadłużenie – gotówka i depozyty (pasywa) [3A.2] to część zadłużenia [3A.1] z tytułu gotówki i depozytów (AF.2). 3. Zadłużenie – krótkoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.3] to część zadłużenia [3A.1] z tytułu papierów wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33), z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie. 4. Zadłużenie – długoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.4] to część zadłużenia [3A.1] z tytułu papierów wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33), z terminem pierwotnym powyżej jednego roku. 5. Zadłużenie – pożyczki z banku centralnego (pasywa) [3A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.