Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 4

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 4

Strona 4 z 16

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz instytucji rządowych i samorządowych Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora insty­ tucji rządowych i samorządowych Wpływy netto z budżetu UE (beneficjent netto +, płatnik netto –) Pozycje uzupełniające Koszty pozyskania środków własnych Tabela 1C

Kategoria


11 12 13 14 = 8 – 1

15

Numer i zależność liniowa

Wydatki na spożycie ostateczne Wydatki na spożycie indywidualne Wydatki na spożycie ogólnospołeczne Wynagrodzenia pracownicze Spożycie pośrednie Transfery socjalne rzeczowe dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych Zużycie środków trwałych Podatki płacone od produkcji minus otrzymywane subsydia Nadwyżka operacyjna netto Sprzedaż Pozycje uzupełniające Wydatki na spożycie ostateczne w cenach z roku poprzedniego Deficyt (–) lub nadwyżka (+) Odsetki do zapłaty Odsetki, w tym rozliczenia z tytułu swapów i kontraktów FRA Deficyt (–) lub nadwyżka (+) z procedury nadmiernego deficytu Przychody ze sprzedaży licencji na telefonię UMTS (Universal Mobile Tele­ communication Systems) Zadłużenie Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących PKB w cenach roku poprzedniego Inwestycje instytucji rządowych i samorządowych w cenach roku poprzed­ niego

(1) [x.y] oznacza numer kategorii y w tabeli x.

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10 2 3 4 = [1A.29] (1) 5 = [1A.31] 6

7 8 9 10 = [1A.22]

11 12 = [1A.1] 13 = [1A.10] 14 15 = 12 + 13 – 14 16

17 = [3A.1] 18 19 20

1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/31

Powiązania pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych Tabela 2A

Kategoria Numer i zależność liniowa

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkoi długoterminowych papierach wartościowych Transakcje na instrumentach pochodnych Transakcje na pożyczkach Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych Prywatyzacja Zasilenia kapitałowe Pozostałe Transakcje na pozostałych aktywach finansowych w tym naliczone, ale niezapłacone podatki i składki na ubezpieczenie społeczne Transakcje na pasywach (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkotermi­ nowych papierach wartościowych Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – długotermi­ nowych papierach wartościowych Transakcje na instrumentach pochodnych Transakcje na pożyczkach w tym pożyczki z banku centralnego Transakcje na pozostałych pasywach Transakcje na zadłużeniu (skonsolidowane) = zapotrzebowanie na kredyty instytucji rządowych i samorządowych Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie krajowej Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego (1) Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkowskiego

1 = [1A.1] 2=1–3 3 = 4 – 15 4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22 16 17 18 19 20 21 22 23 = 16 + 17 + 18 + 20 23 = 25 + 26 + 27 23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 24 25 26 27

L 228/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Pozostałe przepływy Wpływ wyceny na wielkość zadłużenia Zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych Pozostałe efekty wyceny – wartość nominalna Pozostałe zmiany wielkości zadłużenia Zmiana wielkości zadłużenia

28 = 29 + 32 29 = 30 + 31 30 31 32 33 = 23 + 28 33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1) Dane dotyczące tej kategorii przekazuje się dla lat poprzedzających uzyskanie statusu uczestniczącego państwa członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.