Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 6

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 6

Strona 6 z 16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/35

ZAŁĄCZNIK II DEFINICJE 1. Definicje sektorów i podsektorów Sektory i podsektory w ESA 95

Publiczne Prywatne krajowe Pod kontrolą zagraniczną

Gospodarka ogółem Przedsiębiorstwa Instytucje finansowe Bank centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych Pomocnicze instytucje finansowe Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Instytucje rządowe i samorządowe Instytucje rządowe szczebla centralnego Instytucje rządowe szczebla regionalnego Instytucje samorządowe Fundusze ubezpieczeń społecznych Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Zagranica Unia Europejska Państwa członkowskie UE Instytucje UE Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe


S.1 S.11 S.12 S.121 S.122 S.123 S.12201 S.12301 S.12202 S.12302 S.12203 S.12303 S.11001 S.11002 S.11003

S.124 S.125 S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314 S.14 S.15 S.2 S.21 S.211 S.212 S.22

S.12401 S.12501

S.12402 S.12502

S.12403 S.12503

2. Definicje kategorii (1) Tabela 1A: 1. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.13. 2. Przychody ogółem [1A.2] to przychody bieżące ogółem [1A.3] plus dochody kapitałowe ogółem [1A.4]. 3. Przychody bieżące ogółem [1A.3] to przychody bieżące ogółem [1A.11]. 4. Dochody kapitałowe ogółem [1A.4] to dochody kapitałowe ogółem [1A.33]. 5. Wydatki ogółem [1A.5] to wydatki bieżące ogółem [1A.6] plus wydatki inwestycyjne ogółem [1A.7]. 6. Wydatki bieżące ogółem [1A.6] to wydatki bieżące ogółem [1A.23]. 7. Wydatki bieżące ogółem [1A.7] to wydatki bieżące ogółem [1A.35].

(1) [x.y] oznacza numer kategorii y w tabeli x.

L 228/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

8. Deficyt pierwotny (–) lub nadwyżka pierwotna (+) [1A.8] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.9] plus odsetki do zapłaty [1A.10]. 9. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.9] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1]. 10. Odsetki do zapłaty [1A.10] to odsetki do zapłaty [1A.28]. 11. Przychody bieżące ogółem [1A.11] to podatki bezpośrednie [1A.12] plus podatki pośrednie [1A.15], plus składki na ubezpieczenie społeczne [1A.17], plus pozostałe przychody bieżące [1A.20], plus sprzedaż [1A.22]. 12. Podatki bezpośrednie [1A.12] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 13. Podatki bezpośrednie (w tym od przedsiębiorstw) [1A.13] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.11 oraz S.12. 14. Podatki bezpośrednie (w tym od gospodarstw domowych) [1A.14] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.14. 15. Podatki pośrednie [1A.15] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 16. Podatki pośrednie (w tym podatek VAT) [1A.16] to podatki typu podatku od towarów i usług (VAT) (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 17. Składki na ubezpieczenie społeczne [1A.17] to składki na ubezpieczenie społeczne (D.61) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 18. Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne pracodawców) [1A.18] to faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne pracodawców (D.6111) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 19. Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracowników) [1A.19] to składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (D.6112) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 20. Pozostałe przychody bieżące [1A.20] to dochody z tytułu własności (D.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.