Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 3

Strona 1 z 4
1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 25, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2), w szczególności jego art. 14, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3), w szczególności jego art. 192 ust. 2 w związku z art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (4), w szczególności jego art. 15, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (5), w szczególności jego art. 142 lit. q),

(6) (3)

Komisja zwiększyła wysiłki w celu opracowania systemów komputerowych umożliwiających elektro­ niczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w zakresie stosunków z organami zaangażowanymi w realizację WPR. Jednocześnie państwa członkowskie opracowały systemy komputerowe na szczeblu krajowym w celu sprostania wymogom wspólnego zarządzania WPR. W tej sytuacji oraz uwzględniając konieczność zapew­ nienia jednolitego i zharmonizowanego sposobu zarzą­ dzania WPR przez wszystkie zaangażowane strony, należy ustanowić ramy prawne i przewidzieć wspólne zasady obowiązujące w odniesieniu do systemów infor­ matycznych tworzonych w celu przekazywania Komisji informacji i dokumentów przez państwa członkowskie oraz organy i instytucje wyznaczone przez nie do zarzą­ dzania WPR. Z myślą o skutecznym osiągnięciu wyznaczonych celów należy określić zakres przedmiotowych ram prawnych, zarówno pod kątem prawodawstwa, jak i zaangażowanych podmiotów. W odniesieniu do prawodawstwa, rozporządzenia (WE) nr 247/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 i (WE) nr 73/2009 oraz ich przepisy wykonawcze (zwane dalej „rozporządzeniami WPR”) ustanawiają szeroką gamę zobowiązań dla państw człon­ kowskich, które dotyczą przekazywania Komisji infor­ macji i dokumentów niezbędnych do wdrożenia tych rozporządzeń. Należy je zatem uwzględnić stosownie do ich specyfiki. W odniesieniu do zaangażowanych podmiotów, prawa i obowiązki ustanowione rozporządzeniami WPR, zarówno wobec Komisji, jak i państw członkowskich oraz ich właściwych organów i instytucji, wymagają dokładnego określenia tożsamości osób i organów odpo­ wiedzialnych za podejmowane działania i środki. Rozporządzenia WPR przewidują zasadniczo, że infor­ macje należy przesyłać drogą elektroniczną lub za pomocą systemu informatycznego, nie określając jednakże zbyt szczegółowo zasad, według których należy to czynić. W celu zapewnienia spójności i prawidłowego zarządzania oraz uproszczenia procedur dla użytkow­ ników i organów odpowiedzialnych za systemy należy ustanowić wspólne zasady obowiązujące w odniesieniu do wszystkich tworzonych systemów informatycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 25 z 20091.9.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.