Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 43

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 43

Strona 1 z 14
27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/43

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

Powinno się również dostosować wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB, aby uwzględnić zmiany funkcji nie­ których osób oraz dołączyć dodatkowe informacje iden­ tyfikujące niektóre osoby i podmioty,


a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

(1)

W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/161/WPZiB (1) odnawiające środki ograni­ czające w odniesieniu do Zimbabwe.

Niniejszym przedłuża się obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB do dnia 20 lutego 2010 r. Artykuł 2

(2)

Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB (2), przyjęte w dniu 18 lutego 2008 r., przedłużyło obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB do dnia 20 lutego 2009 r.

Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB zastę­ puje się załącznikiem do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

Ze względu na sytuację w Zimbabwe, a szczególnie z uwagi na przemoc organizowaną i popełnianą przez władze Zimbabwe oraz ciągłe blokowanie realizacji poro­ zumienia politycznego podpisanego w dniu 15 września 2008 r., obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinno zostać przedłużone o kolejne 12 miesięcy.

(4)

Ponadto niektóre osoby i podmioty związane z rządem Zimbabwe, których działania poważnie naruszają zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i praworządności w Zimbabwe, powinny zostać dodane do wykazu znajdującego się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. (2) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 39.

L 23/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 4 i 5 wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB I. OSOBY 1. Mugabe, Robert Gabriel prezydent, ur. 21.2.1924 r. Paszport AD001095. Szef rządu, odpowiedzialny za działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa. 2. Abu Basutu, Titus MJ wicemarszałek sił powietrznych, Matebeleland Południowy. Osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wybo­ rami i w ich trakcie. 3. Al Shanfari, Thamer Bin były przewodniczący Oryx Group i Oryx Natural Resources, ur. 3.1.1968 r. (zob. pkt 22 w cz. II). Osoba powiązana z rządem I zaangażowana w działania, które poważnie naruszają zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa. dziennikarz Zimbabwe Broadcasting Corporation, ur. 19.3.1953, paszport BN311374. Podżegał do inspirowanej przez rząd kampanii terroru przed wybo­ rami w 2008 r. i w ich trakcie. dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r., Pasz­ port AD002214. Powiązany z rządem i współdziała przy tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. przewodnicząca Komisji Papierów Wartościowych, żona Happytona Bonyongwe. Zwolenniczka reżimu i osoba czerpiąca korzyści dzięki mianowaniu na to stano­ wisko i ścisłemu powiązaniu z kluczowym członkiem rządu. biznesmen, ur. 11.8.1940 r., paszporty Niderlandy (1285143, ważność wygasła), Zimbabwe (Z01024064, Z153612), Surinam (367537C). Biznesmen mocno zwią­ zany z rządem Zimbabwe. Zapewnił – również poprzez swoje firmy – wsparcie finansowe i inne wsparcie reżimowi (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.