Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 230 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2009 z dnia 1 września 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2009-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 230 POZ 3

2.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 797/2009 z dnia 1 września 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103h i 127 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

decyzji państw członkowskich dotyczących wniosków o wprowadzenie zmian w programach operacyjnych. Aby dać państwom członkowskim więcej czasu na rozpatrzenie tych decyzji, należy umożliwić państwom członkowskim, jako środek wyjątkowy i przejściowy, odroczenie decyzji w sprawie programów operacyjnych realizowanych w 2009 r. najpóźniej do dnia 15 października 2009 r., jeśli takie programy operacyjne zostały złożone zgodnie z terminem przewidzianym w art. 66 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 (2) określa szczegółowe zasady dotyczące organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw. Zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 właściwy organ podejmuje decyzje dotyczące wniosków o wprowadzenie zmian w programach opera­ cyjnych najpóźniej do dnia 15 grudnia. Jednakże z należycie uzasadnionych przyczyn państwa członkow­ skie mogą odroczyć decyzję do dnia 20 stycznia kolej­ nego roku. Zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 państwa członkowskie ustalają ogólną struk­ turę i zawartość swojej strategii krajowej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w załączniku VII do tego rozporządzenia. Przed dniem 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie mogły same ustalać ogólną strukturę i zawartość swoich strategii. Niektóre państwa członkowskie napotkały na szczególne trudności przy ustalaniu swoich strategii krajowych, między innymi z powodu konieczności zaangażowania podmiotów regionalnych. Złożoność przepisów dotyczą­ cych wprowadzania zmian w programach operacyjnych również spowodowała opóźnienia w zakresie niektórych

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 66 ust. 3 akapit drugi rozporzą­ dzenia (WE) nr 1580/2007 państwa członkowskie mogą w odniesieniu do organizacji producentów, które złożyły wniosek o zmianę programów operacyjnych zgodnie z terminem przewidzianym w art. 66 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, podjąć decyzję w sprawie zmian do programów operacyjnych realizowanych w 2009 r. najpóźniej do dnia 15 października 2009 r. Taką decyzję podejmuje się jedynie z należycie uzasadnionych przyczyn. Decyzja zatwier­ dzająca może określać kwalifikowalność wydatków, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 15 października 2009 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 230 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L230 - 6 z 20092.9.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

  • Dz. U. L230 - 4 z 20092.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

  • Dz. U. L230 - 1 z 20092.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2009 z dnia 1 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.