Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2002/48/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia iprowalikarbu, prosulfuronu i sulfosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6612) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 21

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 września 2009 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2002/48/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia iprowalikarbu, prosulfuronu i sulfosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6612)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/685/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W załączniku do decyzji 2002/48/WE wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w kolumnie szóstej pozycji dotyczącej iprowalikarbu słowa „30 czerwca 2011 r.” zastępuje się słowami „30 czerwca 2012 r.”; 2) W kolumnie szóstej pozycji dotyczącej prosulfuronu słowa „30 czerwca 2011 r.” zastępuje się słowami „30 czerwca 2012 r.”; 3) W kolumnie szóstej pozycji dotyczącej sulfosulfuronu słowa „30 czerwca 2011 r.” zastępuje się słowami „30 czerwca 2012 r.”. Artykuł 2

(1)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi, tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dyrektywa Komisji 2002/48/WE zawiera błędy doty­ czące okresu włączenia substancji czynnych: iprowali­ karbu, prosulfuronu i sulfosulfuronu. Konieczne jest sprostowanie tych błędów.

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 148 z 6.6.2002, s. 19.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 8 z 20093.9.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L231 - 7 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L231 - 5 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L231 - 3 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L231 - 1 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.