Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 8

Strona 1 z 5
L 231/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(4)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie udzie­ lanie homologacji typu WE części w stosunku do podpórki dwukołowego pojazdu silnikowego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na skalę i skutki działania, można ten cel lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na zobowią­ zania państw członkowskich odnoszące się do terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stoso­ wania dyrektyw wymienionych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

Dyrektywa Rady 93/31/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silniko­ wych (3) została znacząco zmieniona (4). W celu zapew­ nienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą. Dyrektywa 93/31/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE przewidzianego w dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie homologacji typu dwulub trzykołowych pojazdów mechanicznych zastąpionej dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (5) i określa normy techniczne dotyczące projektowania i budowy dwukołowych pojazdów silnikowych w odniesieniu do podpórek. Te normy techniczne doty­ czyły zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, mającego na celu umożliwienie stosowania wspólnotowej procedury homologacji typu WE przewidzianej w dyrektywie 2002/24/WE, w stosunku do wszystkich typów pojazdów. W związku z tym przepisy dyrektywy 2002/24/WE odnoszące się do układów, części i odrębnych jednostek technicznych pojazdu stosują się do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podpórek we wszyst­ kich typach dwukołowych pojazdów silnikowych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 2 Procedura udzielania homologacji typu WE części w odniesieniu do podpórek dwukołowego pojazdu silnikowego i warunki swobodnego przepływu takich pojazdów są określone w rozdziałach II i III dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 3 Zmiany niezbędne do dostosowania wymagań załącznika I do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 4 1. Państwa członkowskie nie mogą ze względów związanych z podpórkami: — odmówić udzielenia homologacji typu WE dwukołowego pojazdu silnikowego, lub — zakazać rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania dwukołowych pojazdów silnikowych,

(2)

(1) Dz.U. C 234 z 30.9.2003, s. 20. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 66) i decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 19. (4) Zob. załącznik II, część A. (5) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/9

jeżeli podpórki tych pojazdów odpowiadają wymogom niniej­ szej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 231 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 września 2009 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2002/48/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia iprowalikarbu, prosulfuronu i sulfosulfuronu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6612) (1)

 • Dz. U. L231 - 7 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L231 - 5 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L231 - 3 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L231 - 1 z 20093.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2009 z dnia 2 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.