Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 18

4.3. Dane odnoszące się wyłącznie do producentów wspólnotowych objętych próbą a) Z a p a s y

(68)

W całym badanym okresie zapasy zwiększyły się o 3 %. Poziom zapasów był znacząco wyższy w 2007 r., kiedy to z powodu rosnących cen rurki stalowej przedsiębiorstwa gromadziły więcej zapasów.

Tabela 8 – Zapasy

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego 2004 2005 2006 2007 ODP

Tony

7 449

7 206

7 580

8 510

7 703

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi objętych próbą producentów wspólnotowych na pytania zawarte w kwestionariuszu.


L 233/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2009

b) Ś r e d n i e c e n y s p r z e d a ż y

(69)

W okresie badanym średnie ceny sprzedaży stosowane na rynku wspólnotowym przez objętych próbą producentów wspólnotowych stopniowo rosły. Całkowity wzrost między 2004 r. a ODP wyniósł 57 %. Wzrost ten można częściowo wytłumaczyć wzrostem kosztów głównego surowca, rurek stalowych, a częściowo przesunięciem w zakresie produkcji dwóch producentów wspólnoto­ wych, którzy skoncentrowali się na specjalnych, droższych rodzajach produktu.

Tabela 9 – Średnia cena sprzedaży

Cena sprzedaży 2004 2005 2006 2007 ODP

EUR/tonę Indeks (2004 = 100)

1 779 100

2 128 120

2 482 139

2 738 154

2 790 157

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi objętych próbą producentów wspólnotowych na pytania zawarte w kwestionariuszu.

c) Ś r e d n i k o s z t p r o d u k c j i

(70)

W badanym okresie średni koszt produkcji również stopniowo się zwiększał, głównie za sprawą wyższych cen stali. Średni koszt produkcji wzrósł w ODP z 1 628 EUR za tonę do 2 401 EUR za tonę, tj. o 48 %.

Tabela 10 – Średnie koszty produkcji

Koszt jednostkowy 2004 2005 2006 2007 ODP

EUR/tonę Indeks (2004 = 100)

1 628 100

2 059 127

1 998 123

2 040 125

2 401 148

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi objętych próbą producentów wspólnotowych na pytania zawarte w kwestionariuszu.

d) R e n t o w n o ś ć i p r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e

(71)

Rentowność objętych próbą producentów wspólnotowych wykazywała tendencje wzrostowe zgodne ze wzrostem cen sprzedaży. Mimo znacznych problemów w 2004 i 2005 r. ogólna rentowność w ODP osiągnęła 9,1 %. Wiązało się to częściowo z przestawieniem w badanym okresie na wytwa­ rzanie produktów o większej wartości dodanej. Pomiędzy 2004 i 2006 r. występowały znaczne wahania w przepływach pieniężnych, po których nastąpił bardzo znaczący, stopniowy wzrost trwający do końca badanego okresu.

Tabela 11 – Rentowność i przepływy pieniężne

2004 2005 2006 2007 ODP

(72)

Rentowność Indeks (2004 = 100) Przepływy pieniężne (’000 EUR) Indeks (2004 = 100)

1,8 % 100 3 320 100

1,2 % 70 1 425 43

7,2 % 403 7 577 228

10,6 % 598 10 100 304

9,1 % 514 12 308 371

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi objętych próbą producentów wspólnotowych na pytania zawarte w kwestionariuszu.

4.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/11

e) I n w e s t y c j e , z w r o t z i n w e s t y c j i i z d o l n o ś ć d o p o z y s k a n i a k a p i t a ł u

(73)

Inwestycje objętych próbą producentów wspólnotowych wzrosły w badanym okresie o 115 %. Inwe­ stycje w większości dotyczyły maszyn i rozwijania zdolności logistycznych w celu zwiększenia wydajności.

(74)

Zwrot z inwestycji, wyrażony jako zyski/straty związane z produktem objętym postępowaniem w odniesieniu do wartości księgowej netto inwestycji, znacznie wzrósł w tym okresie, wykazując te same tendencje co rentowność.

(75)

Komisji nie dostarczono dowodów dotyczących zmniejszonej lub zwiększonej zdolności do pozys­ kania kapitału w okresie badanym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.