Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 18

W związku z tym w badanym okresie przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, znacznie zwiększył swój udział w rynku. Pokazuje to, że znaczna część udziału w rynku utracona przez przemysł wspólnotowy została przejęta przez przywóz z krajów, których dotyczy postę­ powanie, dokonywany po cenach dumpingowych i znacznie podcinający ceny sprzedaży przemysłu wspól­ notowego, mimo obowiązujących ceł antydumpingo­ wych. Ponadto, jak wspomniano powyżej w motywach 40 i 36, dostępne niewykorzystane moce produkcyjne w krajach, których dotyczy postępowanie, są znacznie większe niż ogólna produkcja wspólnotowa w ODP lub całkowita konsumpcja we Wspólnocie w tym samym okresie. Można się zatem spodziewać, że w razie uchylenia środków duże ilości produktów wytworzonych w tych krajach znajdą się na rynku wspólnotowym. Na innych potencjalnych rynkach eksportowych obowiązują ostre środki antydumpingowe, co czyniłoby rynek wspól­ notowy jeszcze łatwiejszym do przeniknięcia. Ponadto wielokrotnie podejmowane próby obchodzenia środków antydumpingowych potwierdzają duże zainteresowanie rynkiem wspólnotowym producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie. Biorąc pod uwagę minione i obecne polityki cenowe producentów eksportujących w krajach, których dotyczy postępowanie, oczekuje się, że przywóz będzie dokony­ wany po niskich cenach, co znacznie podetnie ceny prze­ mysłu wspólnotowego. Przywóz dokonywany po niskich cenach z pewnością oddziaływałby negatywnie na prze­ mysł wspólnotowy, którego sytuacja poprawiła się jedynie dlatego, że zdołano utrzymać ceny na pewnym poziomie i który jest nadal podatny na skutki masowego przywozu po niskich, dumpingowych cenach. W związku z powyższym stwierdza się, że dopuszczenie do wygaśnięcia środków najprawdopodobniej doprowa­ dziłoby do ponownego poniesienia przez przemysł wspólnotowy szkody spowodowanej przywozem po cenach dumpingowych. W szczególności oczekuje się, że poziom cen we Wspólnocie znacznie się obniży, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na zyski produ­ centów wspólnotowych i nie tylko zagrozi znaczącym inwestycjom poczynionym od 2004 r., ale także nie pozwoli na rozpoczęcie kolejnych. To z kolei doprowa­


dziłoby nieuchronnie do poważnego spadku poziomu zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym. Prawdopodo­ bieństwo ponownego wystąpienia szkody wzrosło ostatnio w związku z obecną sytuacją spowodowaną dekoniunkturą gospodarczą.

G. INTERES WSPÓLNOTY

(81)

1. Wprowadzenie

(86)

(82)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy przedłużenie istniejących środków anty­ dumpingowych nie zaszkodzi interesom przemysłu wspólnotowego jako całości. Interes Wspólnoty okre­ ślono na podstawie analizy wszystkich zaangażowanych interesów, tj. interesu przemysłu wspólnotowego, inte­ resu importerów, przedsiębiorstw handlowych, a także użytkowników produktu objętego postępowaniem. Aby ocenić prawdopodobny wpływ utrzymania lub zaprzestania stosowania środków, Komisja zażądała informacji od wszystkich zainteresowanych stron wymie­ nionych powyżej. Komisja wysłała kwestionariusze doty­ czące kontroli wyrywkowej do 62 importerów produktu objętego postępowaniem i otrzymała dziewięć odpo­ wiedzi. Komisja objęła próbą cztery przedsiębiorstwa, z których trzy odpowiedziały w pełni na pytania zawarte w kwestionariuszu. Nie otrzymano żadnych odpowiedzi ze strony użytkowników. Należy przypomnieć, że w poprzednim dochodzeniu wprowadzenie środków nie zostało uznane za działanie wbrew interesom Wspólnoty. Również fakt, że obecne dochodzenie jest przeglądem, czyli analizowaniem sytuacji, w której środki antydumpingowe już zostały zastosowane, umożliwia ocenę jakiegokolwiek negatyw­ nego wpływu stosowanych obecnie środków antydum­ pingowych na zainteresowane strony. Na tej podstawie zbadano, czy pomimo wniosku w sprawie kontynuacji dumpingu i prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody istnieją szczególnie ważne wskazania mogące prowadzić do wniosku, że utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty. 2. Interes przemysłu wspólnotowego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.