Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 18

rozporządzenia podstawowego, że cła antydumpingowe dotyczące przywozu łączników rur i przewodów ruro­ wych pochodzących z ChRL i Tajlandii lub wysyłanych z Tajwanu wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 964/2003 powinny zostać utrzymane.

Chińska Republika Ludowa Tajlandia

Wszystkie przedsię­ biorstwa Awaji Materia (Thai­ land) Co. Ltd. Samut­ prakarn Thai Benkan Co. Ltd. Prapadaeng – Samut­ prakarn Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

58,6

7,4


8850

0

A118

(128) W związku z tym należy również utrzymać rozszerzenie

środków dotyczących produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL wprowadzone względem przy­ wozu produktu wysyłanego z Indonezji rozporządzeniem (WE) nr 2052/2004, ze Sri Lanki – rozporządzeniem (WE) nr 2053/2004, oraz z Filipin – rozporządzeniem (WE) nr 655/2006, niezależnie od tego, czy został on zgłoszony jako pochodzący z Filipin, Indonezji lub Sri Lanki, czy też nie.

58,9

A999

3. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązu­ jące przepisy dotyczące należności celnych.

(129) Zwolnienie niektórych łączników rur i przewodów ruro­

wych produkowanych przez Chup Hsin i Nian Hong z rozszerzenia środków antydumpingowych powinno zostać wycofane. W rezultacie przedsiębiorstwa te będą podlegać temu samemu cłu antydumpingowemu co producenci w ChRL, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego,

Artykuł 2 Nałożone w art. 1 ostateczne cło antydumpingowe na przywóz produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej niniej­ szym rozszerza się na przywóz takich samych łączników z Tajwanu (kody TARIC: 7307 93 11 91, 7307 93 19 91, 7307 99 30 92 i 7307 99 90 92; dodatkowy kod TARIC A999), Indonezji (kody TARIC: 7307 93 11 93, 7307 93 19 93, 7307 99 30 93 i 7307 99 90 93), Sri Lanki (kody TARIC: 7307 93 11 94, 7307 93 19 94, 7307 99 30 94 i 7307 99 90 94) i Filipin (kody TARIC: 7307 93 11 95, 7307 93 19 95, 7307 99 30 95 i 7307 99 90 95), niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące odpowiednio z Tajwanu, Indonezji, Sri Lanki i Filipin, czy też nie, z wyjątkiem tych produkowanych przez Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Tajwan) (dodatkowy kod TARIC A099). Niniej­ szym uchyla się zwolnienie z rozszerzenia cła na przywóz takich samych łączników produkowanych przez Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Tajwan) (dodatkowy kod TARIC A098) i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Tajwan) (dodatkowy kod TARIC A100).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz łączników rur i przewodów rurowych (innych niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), z żeliwa lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o największej śred­ nicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, rodzaju stoso­

4.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/17

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.