Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 18

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10)

L 233/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2009

(5)

Środki antydumpingowe wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1001/2008 (1) obowiązują obecnie również w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem z Republiki Korei i Malezji.

3. Dochodzenie 3.1. Strony, których dotyczy dochodzenie

(11)

2. Wniosek o dokonanie przeglądów

(6)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (2) środków antydumpin­ gowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z ChRL i Tajlandii Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądów zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego.


Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskujących produ­ centów wspólnotowych, pozostałych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, w tym z Tajwanu, impor­ terów/przedsiębiorstwa handlowe, zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, jak również przed­ stawicieli rządów krajów wywozu, o wszczęciu prze­ glądów. Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich wymie­ nionych stron i do tych, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Komisja dała również zainteresowanym stronom możli­ wość przedstawienia swoich poglądów na piśmie i zwrócenia się z prośbą o możliwość przesłuchania w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. W rezultacie otrzymano odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zarówno od producentów eksportują­ cych na Tajwanie, trzech producentów wspólnotowych objętych próbą, jak i od trzech niepowiązanych impor­ terów ze Wspólnoty objętych próbą (zob. motywy 14–17 poniżej). 3.2. Kontrola wyrywkowa

(12)

(7)

Wniosek został złożony w dniu 5 marca 2008 r. przez Komitet Obrony Przemysłu Stalowych Łączników Spawa­ nych w Unii Europejskiej („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej wspólnotowej produkcji niektórych łączników rur i przewodów rurowych.

(13)

(8)

W uzasadnieniu wniosku zgodnie z art. 11 ust. 2 podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystą­ pienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnoto­ wego.

(14)

(9)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 w uzasadnieniu wnioskodawca przedłożył informacje o tym, że w odniesieniu do przy­ wozu produktu objętego postępowaniem z ChRL środki przestały być wystarczające, aby przeciwdziałać dumpin­ gowi wyrządzającemu szkodę, w szczególności w zakresie, w jakim środki te obejmują przywóz produktów wysyłanych z Tajwanu. Wnioskodawca przedstawił dowód prima facie, że zwolnienie przywozu produktu wytwarzanego przez Chup Hsin Enterprise Co. Ltd i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd. z rozszerzenia środków nie ma już uzasadnienia, ponieważ wydaje się, że przedsiębiorstwa te stosują praktyki obchodzenia ceł, takie jak przeładunek łączników rur i przewodów ruro­ wych pochodzących z ChRL na Tajwanie.

(15)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, niepowiązanych importerów produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie oraz producentów wspólnotowych popierających wniosek, w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu przewidziano kontrolę wyrywkową zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. W celu podjęcia decyzji co do koniecz­ ności kontroli wyrywkowej, a jeżeli potrzeba taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, Komisja poprosiła wymienione strony o dostarczenie informacji wymienionych w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu w sekcji 5.1 lit. a) ppkt (i)–(iii) i rozesłała formularze prosząc o podanie szczegółowych informacji na temat wielkości sprzedaży oraz cen każdego z producentów wspólnotowych, producentów eksportujących i importerów objętych postępowaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.