Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 18

Nie otrzymano odpowiedzi od żadnego producenta eksportującego w Chinach i Tajlandii, a zatem kontrola wyrywkowa ich nie dotyczyła. Na pytania zawarte w formularzu dotyczącym kontroli wyrywkowej odpowiedziało dziewięciu producentów wspólnotowych. Wybrano próbę czterech producentów wspólnotowych na podstawie wielkości ich sprzedaży na rynku wspólnotowym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Producentów tych poproszono o wypełnienie całego kwestionariusza. Jedno z wybranych przedsiębiorstw nie wypełniło całego kwes­ tionariusza i w rezultacie zostało wykluczone z próby. Ostateczna próba obejmująca trzy przedsiębiorstwa stanowiła ponad 59 % łącznej produkcji przemysłu wspólnotowego oraz 62 % wielkości sprzedaży prze­ mysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym.


(10)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego, ograniczonego do zwolnienia łączników rur i przewodów rurowych, produkowanych przez Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Tajwan) i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Tajwan) z rozszerzenia środków antydumpingowych wprowadzo­ nych względem przywozu produktów pochodzących z ChRL na produkty wysyłane z Tajwanu, Komisja wszczęła przeglądy (3) zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozpo­ rządzenia podstawowego („obecne przeglądy”).

(16)

(1) Dz.U. L 275 z 16.10.2008, s. 18. (2) Dz.U. C 238 z 10.10.2007, s. 20. (3) Dz.U. C 138 z 5.6.2008, s. 42.

4.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3

(17)

Jeśli chodzi o importerów produktu objętego postępowa­ niem, dziewięciu odpowiedziało na formularz dotyczący kontroli wyrywkowej. Wybrano próbę czterech impor­ terów na podstawie wielkości ich przywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty z krajów, których dotyczy postępowanie, w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Jedno z przedsiębiorstw nie wypełniło jednak całego kwestionariusza i w rezul­ tacie zostało wykluczone z próby. 3.3. Wizyty dochodzeniowe i weryfikacyjne

(20)

Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny praw­ dopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca ODP („okres badany”).

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem Produkt objęty przeglądem jest taki sam jak w pierwotnym dochodzeniu i w pierwszym przeglądzie wygaśnięcia: niektóre łączniki rur i przewodów rurowych (inne niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwinto­ wane), z żeliwa lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o największej średnicy zewnętrznej nieprze­ kraczającej 609,6 mm, rodzaju stosowanego do spawania doczołowego lub do innych celów, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii. Łączniki rur i przewodów rurowych są wytwarzane przede wszystkim poprzez cięcie i kształtowanie rur i przewodów rurowych. Stosowane są one do łączenia rur i przewodów rurowych i produkowane są w różnych kształtach, takich jak: kolanka, reduktory, trójniki i pokrywy, oraz różnych wielkościach i z różnych gatunków materiału. Używane są one głównie w przemyśle petrochemicznym, budownictwie, energe­ tyce, przemyśle stoczniowym i instalacjach przemysło­ wych. Przy sprzedaży do użytku w przemyśle petroche­ micznym jako światowy standard stosuje się normę ANSI. Do innych celów najpowszechniej stosowanym standardem we Wspólnocie jest norma DIN. 2. Produkt podobny

(22)

(18)

Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację infor­ macji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopo­ dobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz określenia interesu Wspólnoty, sprawdziła też, czy zwolnienie niektórych łączników rur i przewodów rurowych produkowanych przez wymie­ nione wyżej w motywie 9 przedsiębiorstwa z rozszerzenia stosowania środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do ChRL jest nadal uzasadnione w kontekście przeciwdziałania dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.