Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 18

1 rozporządzenia podstawowego. Stosując tę samą meto­ dykę co w pierwotnym dochodzeniu, ustalono cenę eksportową na podstawie chińskich danych statystycz­ nych. Dane te porównano z danymi Eurostatu. Znale­ ziono znaczące różnice zarówno pod względem ilości, jak i ceny. W oparciu o wcześniej udokumentowane dowody obchodzenia środków pochodzące z ChRL i wskazujące, że dane Eurostatu nie zostały wykorzystane w sposób wystarczająco dokładny, stwierdzono, że nie powinny one zostać wykorzystane w tym przeglądzie. c) P o r ó w n a n i e


(26)

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego i wobec braku współpracy ze strony tajlandzkich produ­ centów eksportujących cenę eksportową ustalono z wykorzystaniem danych Eurostatu. Dane te skorygo­ wano z rozbiciem na rodzaje produktu, proporcjonalnie do wagi każdego typu produktu, w oparciu o informacje dostarczone we wniosku. c) P o r ó w n a n i e

(27)

Aby zapewnić prawidłowe porównanie, cenę eksportową skorygowano, uwzględniając koszty przewozów lądo­ wych i morskich, ubezpieczenia, prowizji i pakowania zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. d) M a r g i n e s d u m p i n g u

(32)

(28)

W celu obliczenia marginesu dumpingu Komisja porów­ nała średnią ważoną wartość normalną ze średnią ceną eksportową stosowaną przy wywozie do Wspólnoty na poziomie cen loco fabryka i na tym samym poziomie sprzedaży, zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego. Porównanie to wykazało istnienie margi­ nesu dumpingu w odniesieniu do Tajlandii na poziomie 17,8 %, równoznacznego z kwotą, o którą ustalona wartość normalna przewyższa cenę eksportową. 3. Chińska Republika Ludowa a) W a r t o ś ć n o r m a l n a : k r a j a n a l o g i c z n y

Aby zapewnić prawidłowe porównanie i zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, uwzględniono w formie dostosowań różnice kosztów transportu (frachtu morskiego), ubezpieczenia, kredytu i wynagrodzeń dla pośredników, które to czynniki uznano za zmieniające ceny i ich porównywalność. d) M a r g i n e s d u m p i n g u

(33)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartość normalną loco fabryka w USA porównano ze średnią ważoną ceną eksportową loco fabryka w Chinach na tym samym poziomie handlu. Powyższe porównanie wykazało istnienie marginesu dumpingu na poziomie 100 % dla ChRL. e) W n i o s e k

(29)

W ramach obowiązujących środków przewidziano jedno­ lite ogólnokrajowe cło na cały przywóz do Wspólnoty produktu podobnego pochodzącego z ChRL. W związku z tym wartość normalna została ustalona na podstawie informacji uzyskanych w kraju trzecim o gospodarce rynkowej („kraj analogiczny”). W dochodzeniu pierwo­ tnym wybrano Tajlandię jako kraj analogiczny. W zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu zakładano jednak, że krajem analogicznym będą Stany Zjednoczone Ameryki, gdyż przedstawiciele przemysłu wspólnoto­ wego wskazali we wniosku o dokonanie przeglądu, że jest to obecnie bardziej odpowiedni wybór niż Tajlandia. Czyniono jednak starania, by znaleźć ewentualne rozwią­ zania w innych krajach trzecich, lecz żadne z przedsiębiorstw nie zgodziło się na współpracę, z wyjątkiem jednego przedsiębiorstwa z USA.

(34)

Dochodzenie wykazało, że przywóz z obu krajów konty­ nuowano przy wysokim poziomie dumpingu. W toku dochodzenia nie ustalono żadnej przyczyny, dla której w razie uchylenia środków antydumpingowych wspom­ niany poziom dumpingu miałby zaniknąć lub zmniejszyć się. Z tego względu uznano, że istnieje prawdopodobień­ stwo kontynuacji dumpingu. Ponadto należy zauważyć, że mimo wysokiego poziomu ceł antydumpingowych nałożonych na wywóz z tych krajów wielkość ich przy­ wozu znacznie się zwiększyła. Uznano jednakże za właściwe zbadanie również, czy dumping pojawiłby się ponownie w przypadku wzrostu wielkości wywozu w razie uchylenia obowiązujących środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.