Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 18

4. Sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego 4.1. Uwagi wstępne

(61)

Tendencje wskaźników gospodarczych, takich jak produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, zatrudnienie, wydajność, sprzedaż, udział w rynku i wzrost, oceniono na podstawie informacji zebranych od wszystkich producentów wspólnotowych, podczas gdy tendencje dotyczące cen, rentowności, przepływów pieniężnych, zdolności do pozyskania kapitału i inwestycji, zapasów, zwrotu z inwestycji i płac oceniono w oparciu o zweryfikowane informacje dostarczone przez objętych próbą producentów wspólnotowych w formie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. 4.2. Dane odnoszące się do przemysłu wspólnotowego jako całości a) P r o d u k c j a , m o c e p r o d u k c y j n e i w y k o r z y s t a n i e m o c y p r o d u k c y j n y c h


(62)

Całkowita produkcja przemysłu wspólnotowego wzrosła w okresie badanym o 8 %, podczas gdy moce produkcyjne wzrosły o 5 %. W tym samym okresie wykorzystanie mocy produkcyjnych nieznacznie wzrosło. Fakt ten należy jednak rozpatrywać w świetle 28 % wzrostu konsumpcji we Wspólnocie.

Tabela 5 – Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

2004 2005 2006 2007 ODP

Wielkość produkcji w tonach Moce produkcyjne w tonach Wykorzystanie mocy produkcyj­ nych w %

80 044 154 840 52

73 049 155 740 47

82 950 160 890 52

85 536 162 910 53

86 723 163 210 53

Źródło: Eurostat, wniosek, zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

b) Z a t r u d n i e n i e i w y d a j n o ś ć

(63)

Z wyjątkiem 2005 r., zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym utrzymywało się na względnie stabilnym poziomie, wykazując spadek rzędu 1 % w całym badanym okresie. Wydajność, mierzona jako wielkość produkcji w tonach na jednego zatrudnionego, wzrosła o 9 %.

Tabela 6 – Zatrudnienie i wydajność

2004 2005 2006 2007 ODP

Zatrudnienie (produkt objęty postępowaniem) Wydajność (tony/pracownika)

1 297

1 073

1 268

1 289

1 287

62

68

65

66

67

4.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/9

c) W i e l k o ś ć s p r z e d a ż y i u d z i a ł w r y n k u

(64)

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego dla niepowiązanych klientów na rynku wspól­ notowym wzrosła o 4 %, z 59 399 ton w 2004 r. do 61 991 ton w ODP. Jednakże udział przemysłu wspólnotowego w rynku w badanym okresie stale spadał. Całkowity udział w rynku przemysłu wspólnotowego zmniejszył się zatem o 21 %. Jak wyjaśniono powyżej, znaczna część wspólnoto­ wych produktów jest sprzedawana na wywóz dystrybutorom. Udział w rynku został zatem wyrażony jako udział całkowitej wspólnotowej produkcji, pomniejszony o całkowity wywóz, w rzeczywistej konsumpcji we Wspólnocie.

Tabela 7 – Wielkość sprzedaży i udział w rynku

2004 2005 2006 2007 ODP

Wielkość sprzedaży w UE dla niepowiązanych stron w tonach Udział w rynku Indeks (2004 = 100)

59 399

51 461

57 299

60 193

61 991

81 % 100

77 % 94

71 % 87

65 % 80

65 % 79

d) W z r o s t

(65)

Podczas gdy konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 28 % między 2004 r. a ODP, spadek udziału przemysłu wspólnotowego w rynku o 21 % oraz równoległy wzrost przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, wyraźnie pokazują, że przemysł wspólnotowy nie mógł uczestniczyć we wzroście na rynku.

e) W i e l k o ś ć m a r g i n e s u d u m p i n g u

(66)

Wpływ rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy nie może być uznany za nieznaczny po uwzględnieniu wielkości, udziału w rynku i cen przywozu po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie.

f) P o p r a w a s y t u a c j i p o d u m p i n g u

(67)

Jak wskazuje pozytywne kształtowanie się większości wyżej wyszczególnionych wskaźników, w okresie od 2004 r. do początku 2008 r. sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego uległa częściowej poprawie po wyrządzającym szkodę dumpingowym przywozie pochodzącym z krajów, których dotyczy postępowanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.