Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1

Strona 1 z 18
4.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 964/2003 (4) na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pocho­ dzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii („kraje, których dotyczy postępowanie”) oraz tych przysyłanych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, na podstawie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą­ dzenia podstawowego („pierwszy przegląd wygaśnięcia”). Obowiązujące cło antydumpingowe wynosi 58,6 % dla Chińskiej Republiki Ludowej i 58,9 % dla Tajlandii, z wyjątkiem przedsiębiorstw Thai Benkan Co. Ltd. (0 %) i Awaji Materia Co. Ltd. (5) (7,4 %). Trzy tajwańskie przedsiębiorstwa, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd., są zwolnione z rozszerzenia środków na Tajwan.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

Decyzją Komisji 96/252/WE (6) przyjęto zobowiązania od niektórych tajlandzkich producentów. W 2004 r. zobowiązania te zostały wycofane rozporządzeniem Rady (WE) nr 1496/2004 (7) zmieniającym rozporzą­ dzenie (WE) nr 964/2003.

1. Obowiązujące środki i poprzednie dochodzenia

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 584/96 (2) nałożono ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych („produkt objęty postępowaniem”), pochodzą­ cych m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Tajlandii („pierwotne dochodzenie”). Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego środki te zostały rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 763/2000 (3) na niektóre rodzaje przywozu produktu objętego postępowaniem wysyłanego z Tajwanu, na podstawie ustaleń dokonanych w toku dochodzenia w sprawie obejścia środków.

(4)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego środki wprowadzone względem produktu objętego postę­ powaniem pochodzącego z ChRL rozszerzono na przywóz produktu wysyłanego z Indonezji rozporządze­ niem Rady (WE) nr 2052/2004 (8), Sri Lanki rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 2053/2004 (9) oraz Filipin rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 655/2006 (10), niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Filipin, Indonezji lub Sri Lanki, czy też nie.

Dz.U. L 139 z 6.6.2003, s. 1. Dawniej Awaji Sangyo Co Ltd., zob. Dz.U. C 152 z 6.7.2007, s. 16. Dz.U. L 84 z 3.4.1996, s. 46. Dz.U. L 275 z 25.8.2004, s. 1. Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 4. Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 9. Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 1.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 84 z 3.4.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 94 z 14.4.2000, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.