Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 235 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

Data ogłoszenia:2009-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 235 POZ 1

Strona 1 z 236
5.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR 790/2009 z dnia 10  sierpnia 2009  r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  1272/2008 z dnia 16  grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania  i pakowania substancji i mieszanin


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i  Ra­ dy (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla­ syfikacji, oznakowania  i  pakowania substancji  i  mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  1907/2006 (1), w szczególności jego art. 53, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Należy zmienić załącznik  VI do rozporządzenia  (WE) nr  1272/2008, aby odzwierciedlić niedawno przyjęte zmiany w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG wpro­ wadzone dyrektywą Komisji 2008/58/WE z dnia 21 sierp­ nia  2008  r. dostosowującą po raz trzydziesty do postępu technicznego dyrektywę Rady  67/548/EWG (3) oraz dy­ rektywą Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowującą do postępu tech­ nicznego dyrektywę Rady  67/548/EWG (4). Środki te sta­ nowią dostosowania do postępu naukowo-technicznego w rozumieniu art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Motyw 53 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 podkreśla, że należy w pełni uwzględnić prace i doświadczenia zgro­ madzone w  związku z  działaniami w  ramach dyrektywy 67/548/EWG, w tym klasyfikacją i oznakowa­ niem szczególnych substancji wymienionych w  załączni­ ku I do wymienionej dyrektywy. Zharmonizowanych klasyfikacji ustanowionych w części 3 załącznika  VI do rozporządzenia  (WE) nr  1272/2008 zmienionego niniejszym rozporządzeniem nie powinno się stosować natychmiast, ponieważ potrzebny będzie czas pozwalający podmiotom na dostosowanie oznakowa­ nia i opakowań substancji i mieszanin do nowych klasyfi­ kacji. Ponadto potrzebny będzie czas pozwalający podmiotom na uzyskanie zgodności z  wymogami doty­ czącymi rejestracji, stanowiącymi konsekwencję nowych zharmonizowanych klasyfikacji substancji klasyfikowa­ nych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodli­ wie na rozrodczość, kategorii  1A  i  1B (tabela  3.1) oraz kategorii  1  i  2 (tabela  3.2), lub jako działających bardzo toksycznie na organizmy wodne, które mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku

Część  3 załącznika  VI do rozporządzenia  (WE) nr 1272/2008 zawiera dwa wykazy zharmonizowanej kla­ syfikacji  i  oznakowania substancji niebezpiecznych. Tabela  3.1 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfika­ cji  i  oznakowania substancji niebezpiecznych na podsta­ wie kryteriów ustanowionych w  częściach  2-5 załącznika  I  do rozporządzenia  (WE) nr  1272/2008. Ta­ bela  3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfika­ cji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w  załączniku  VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonaw­ czych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2). Należy zmienić wymienione dwa wykazy, aby uwzględnić zaktualizowane klasyfikacje substancji już objętych zhar­ monizowaną klasyfikacją oraz nowe zharmonizowane kla­ syfikacje. Ponadto należy skreślić pozycje dotyczące niektórych substancji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 235 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.