Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 51

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 51

Strona 1 z 2
10.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/51

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W wyniku wcześniejszych zmian niektóre odesłania i odniesienie do strefy chronionej w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE utraciły aktualność i należy je usunąć.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d),

Niektóre kody Nomenklatury Scalonej dotyczące drewna i artykułów z drewna zostały zmienione rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 1031/2008 (3). Niezbędne jest dostosowanie dyrektywy 2000/29/WE do tych zmian technicznych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II–V do dyrektywy 2000/29/WE.

po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi,

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE ustanawia określone strefy uznawane za strefy chronione.

Artykuł 1 W załącznikach II–V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(2)

Niektóre regiony i części regionów w Austrii zostały uznane na określony czas za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 690/2008 (2). Austria przedstawiła informacje świadczące o tym, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie na jej terytorium. Dlatego też te regiony i części regionów nie powinny już być uznawane za strefy chronione.

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

(3)

W Grecji Kretę i Lesbos uznano za strefy chronione w odniesieniu do Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Grecja przedłożyła informacje wskazujące, że obecnie w tych regionach występuje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Nie należy zatem dłużej uznawać Krety i Lesbos za strefy chronione w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(3) Dz.U. L 291 z 31.10.2008, s. 1.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1.

L 239/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2009

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

10.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/53

ZAŁĄCZNIK W załącznikach II–V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II część B wprowadza się następujące zmiany:

a) w nagłówku b) pkt 2, trzecia kolumna – „Strefa(y) chroniona(e)” – skreśla się wyrazy „A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń)”;

b) w nagłówku c) pkt 0.1, trzecia kolumna – „Strefa(y) chroniona(e)” – skreśla się wyrazy „EL, (Kreta, Lesbos)”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 55 z 200910.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 46 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 5 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.