Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 2

Strona 2 z 3

Ponadto kraje AKP wciąż zwiększają eksport produkowanego cukru bezpośrednio do Stanów Zjedno­ czonych i Wspólnoty. Po wtóre we Wspólnocie nie produkuje się surowego cukru trzcinowego używanego do wytwarzania produktu końcowego. Jest zatem uzasad­ nione, aby Antyle Holenderskie zaopatrywały się w surowy cukier w sąsiadujących z nimi krajach trzecich, które nie należą do AKP, KTZ, ani do Wspólnoty. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący dodatkowego okresu obowiązywania odstępstwa wnioskowanego w 2002 r., upływającego z dniem 31 grudnia 2007 r., odnoszący się do ilości 3 000 ton produktów cukrowniczych zarówno na rok 2009, jak 2010, to w art. 37 ust. 2 załącznika III do decyzji 2001/822/WE przewiduje się stosowanie takich samych reguł do wniosków o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa jak do wniosków o nowe odstępstwa. Poza tym przyznanie jakiegokolwiek prze­ dłużenia okresu obowiązywania odstępstwa wymaga, zgodnie z logiką, aby takie przedłużenie było związane z warunkami poprzedniego odstępstwa. Ponadto przedłużenie odstępstwa wymaga, aby wniosek taki został przedłożony przed upływem okresu obowią­ zywania przedmiotowego odstępstwa lub wkrótce potem. Jednak pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego odstępstwa a przedłożeniem wniosku o przedłużenie tego okresu upłynęło wiele czasu. Ponadto obecna sytuacja na rynku znacznie różni się od sytuacji z 2002 r., kiedy to złożono wniosek, a mimo to wniosek o przedłużenie opiera się na tych samych elementach co poprzednie odstępstwo. Mimo iż poprzednie odstępstwo wymagało od właściwych organów informowania Komisji o przywiezionych i wywiezionych na mocy odstępstwa ilościach, Komisja nie otrzymała żądanych informacji ani nie dostarczono ich we wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa. Komisja nie jest zatem w stanie prawidłowo ocenić rzeczywistego wykorzystania poprzedniego odstępstwa. W związku z powyższym wnioskowane przedłużenie nie jest zgodne z kryteriami regulującymi poprzednie odstęp­ stwo, o które wnioskowano w 2002 r., a zatem Komisja nie może przedłużyć okresu jego obowiązywania. Wniosek o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia okre­ ślonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE, odno­ szący się do ilości 4 500 ton produktów objętych kodami CN 1701 99 10 i 1701 91 00 jest uzasadniony na mocy art. 37 ust. 1 i ust. 7 tego załącznika, w szczególności ze względu na rozwój istniejącego prze­ mysłu lokalnego oraz korzyści płynące dla lokalnego rynku pracy i gospodarki. Ponieważ odstępstwo przy­ znaje się dla produktów, które muszą być rzeczywiście przetworzone, a wartość dodana surowego cukru musi


stanowić co najmniej 45% wartości produktu końco­ wego, odstępstwo to przyczyni się do rozwoju istnieją­ cego przemysłu.

(10)

(6)

W art. 6 załącznika III do decyzji 2001/822/WE określa się okresy i limity ilościowe, w odniesieniu do których można czasowo zezwolić na kumulację pochodzenia i które są zgodne z celami wspólnej organizacji rynku Wspólnoty, uwzględniając przy tym uzasadnione interesy podmiotów gospodarczych z KTZ. Z zastrzeżeniem speł­ nienia określonych warunków w zakresie jakości, nadzoru i czasu obowiązywania, odstępstwo powinno zostać przyznane w granicach rocznej kwoty kumulacji, o której mowa w art. 6 ust. 4 załącznika III, wynoszącej 14 000 ton na rok 2009 i 7 000 ton na rok 2010. W odniesieniu do 2009 r. powinno zostać przyznane odstępstwo na 4 439,024 ton cukru, na który Antyle Holenderskie otrzymały pozwolenia na przywóz. W odniesieniu do 2010 r. powinno zostać przyznane odstępstwo na ilości cukru, na które na przedmiotowy rok Antyle Holenderskie otrzymają pozwolenia na przywóz. Zatem, z zastrzeżeniem spełnienia tych warunków, odstępstwo nie powoduje poważnego zagro­ żenia dla sektora gospodarki i istniejącego we Wspól­ nocie przemysłu. Ponieważ wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczy okresu od dnia 7 sierpnia 2009 r., odstępstwo powinno być przyznane ze skutkiem od tej daty. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 51 z 200910.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 46 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 5 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.