Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 3

Strona 3 z 3

(11)

(7)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wniosek, przedłożony przez Niderlandy w dniu 2 czerwca 2009 r., dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania odstęp­ stwa od decyzji 2001/822/WE w zakresie reguł pochodzenia dla cukru z Antyli Holenderskich, w odniesieniu do którego Niderlandy złożyły wniosek w dniu 4 października 2002 r., zostaje odrzucony. Artykuł 2

(8)

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika III do decyzji 2001/822/WE produkty cukrownicze przetworzone w Antylach Holenderskich, objęte kodami CN 1701 99 10 i 1701 91 00, uznaje się za pochodzące z Antyli Holenderskich, gdzie zostały wytworzone z cukru niepochodzącego, zgodnie z treścią art. 3, 4 i 5 tej decyzji. Artykuł 3 Odstępstwo, o którym mowa w art. 2, stosuje się do produktów cukrowniczych przywiezionych do Wspólnoty z Antyli Holen­ derskich od dnia 7 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w granicach rocznych ilości przywozu na rok 2009 i 2010, określonych w art. 6 ust. 4 załącznika III do decyzji 2001/822/WE, oraz w odniesieniu do których Antyle Holender­ skie otrzymały pozwolenia na przywóz cukru.


(9)

10.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/57

Artykuł 4 Organy celne Antyli Holenderskich podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania kontroli ilości wywożonych produktów, o których mowa w art. 2. W tym celu wszelkie świadectwa przewozowe EUR.1 wydawane przez organy celne dla tych produktów zawierają odniesienie do niniejszej decyzji. Właściwe organy Antyli Holenderskich przesyłają Komisji kwar­ talne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wydaje się świadectwa przewozowe EUR.1, oraz numery seryjne tych świadectw. Artykuł 5 Rubryka 7 świadectw EUR.1 wydanych na mocy niniejszej decyzji zawiera jedno z następujących sformułowań:

— „Derogation – Decision 2009/699/EC”; — „Dérogation — Décision 2009/699/CE”. Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 7 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 września 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 51 z 200910.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 46 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 5 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.