Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739)

Data ogłoszenia:2009-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55

Strona 1 z 3
10.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/55

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 września 2009 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6739) (2009/699/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor­ skich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1), w szczególności art. 37 załącznika III do tej decyzji,


(3)

Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na mocy orzeczenia z dnia 22 września 2005 r. (3). W rezultacie pismem z dnia 18 stycznia 2006 r. Komisja potwierdziła, że wniosek uznaje się za przyjęty zgodnie z wnioskiem pierwotnym, a w związku z tym okres obowiązywania odstępstwa upływa z dniem 31 grudnia 2007 r. W piśmie tym Komisja zwróciła się o informowanie jej przez właściwe organy o ilościach przywożonych i wywożonych na mocy przedmiotowego odstępstwa. Dnia 2 czerwca 2009 r. Niderlandy wystąpiły, w imieniu Antyli Holenderskich, o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE, na okres od dnia 7 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W dniu 22 czerwca 2009 r. Antyle Holenderskie dostarczyły dodatkowe informacje. Wniosek dotyczy zarówno przedłużenia okresu obowią­ zywania odstępstwa wnioskowanego w 2002 r., jak i nowego, niezależnego odstępstwa. Dotyczy on łącznie rocznej ilości 7 500 ton produktów cukrowniczych pochodzących z krajów trzecich oraz przetworzonych w Antylach Holenderskich w celu wywozu do Wspól­ noty. Na wnioskowaną roczną ilość wynoszącą 7 500 ton składa się 3 000 ton w ramach przedłużenia obowiązy­ wania odstępstwa wnioskowanego w 2002 r. oraz 4 500 ton w ramach nowego wniosku o odstępstwo. W odniesieniu do obydwu ilości wnioskowane odstęp­ stwo dopuszczałoby przeznaczenie cukru surowego do aromatyzowania, barwienia, mielenia oraz przetwarzania na cukier w kostkach w Antylach Holenderskich, przy­ znając mu pochodzenie KTZ (krajów i terytoriów zamor­ skich).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do decyzji 2001/822/WE odnosi się do definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. Artykuł 37 tego załącznika stanowi, że odstępstwa od reguł pochodzenia można przyjąć, jeżeli uzasadnia je rozwój istniejących gałęzi przemysłu lub tworzenie nowych gałęzi w danym kraju bądź na danym terytorium. Artykuł ten ustanawia również reguły odnoszące się do wniosków o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa. W 2002 r. Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie odstępstwa na okres pięciu lat od reguł pochodzenia dla rocznej, wynoszącej 3 000 ton, ilości cukru pochodzącego z krajów nienależących do AKP, przywożonego z Kolumbii do Antyli Holenderskich w celu przetworzenia, a następnie wywozu do Wspól­ noty Europejskiej. W dniu 10 stycznia 2003 r. decyzją 2003/34/WE (2) Komisja odmówiła przyznania wniosko­ wanego odstępstwa. Decyzja ta została uchylona przez

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 50.

(3) Sprawa T-101/03 Suproco przeciwko Komisji, Zb.Orz. [2005] s. II3839.

L 239/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2009

(5)

Wniosek opiera się na wymogach jakości, ponieważ cukier AKP z regionu Karaibów nie spełnia kryteriów produkcji cukru wysokiej jakości przeznaczonego dla konsumentów we Wspólnocie, oraz na wymogach dostępności, ponieważ ze względów klimatycznych mogą występować niedobory cukru AKP z regionu Karaibów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 239 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 51 z 200910.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/118/WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca załączniki II–V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 48 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (1)

 • Dz. U. L239 - 46 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L239 - 5 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L239 - 1 z 200910.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.