Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

Data ogłoszenia:2009-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 5

Strona 1 z 2
28.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 84/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3 w związku z art. 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

(1)

Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 (2) reguluje terminy wydawania pozwoleń na wywóz. Stanowi on, że w trybie normalnym termin wydania pozwolenia na wywóz produktów, dla których kwota refundacji została ustalona, w tym w wysokości zero, upływa w trzeci dzień roboczy po złożeniu wniosku. Termin ten może jednak okazać się zbyt odległy w przypadku, gdy wywóz produktów musi nastąpić niezwłocznie. W związku z powyższym należa­ łoby umożliwić podmiotom znajdującym się w podobnej sytuacji, i które o to wystąpią, bezzwłoczne uzyskanie pozwolenia na wywóz, które byłoby wystawiane w dniu złożenia odnośnego wniosku, upraszczając w ten sposób formalności administracyjne.

1) artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W drodze odstępstwa od ust. 1 w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku II część II pkt A rozporządzenia (WE) nr 376/2008, pozwolenia na wywóz są ważne sześćdziesiąt dni po ich wydaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, w przypadku gdy refundacja nie została ustalona – wcześniej lub w ogóle – lub gdy produkty te wywożone są bez refun­ dacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.”;

2) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(2)

Należy jednocześnie dopilnować, aby skrócenie terminu wystawienia pozwolenia nie dawało w rezultacie prze­ wagi podmiotom, których to dotyczy, nad pozostałymi, szczególnie w przypadku gdy podatek wywozowy usta­ lany jest w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku. Należy zatem ustanowić, że wydanie pozwolenia na wywóz w dniu złożenia wniosku nie będzie równo­ znaczne z uzyskaniem prawa do refundacji oraz że w przypadku ustalania kwoty podatku przed przyjęciem zgłoszenia wywozowego wspomniany podatek będzie stosowany do odnośnych produktów.

„3. W drodze odstępstwa od ust. 1 pozwolenia na wywóz produktów o ustalonej refundacji wydawane są na wniosek podmiotu w dniu złożenia wniosku, pod warunkiem że wniosek zawiera informację o tym, że pozwolenie wyda­ wane jest bez refundacji oraz, w przypadku gdy podatek wywozowy jest stosowany w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego, ma on również zastosowanie do odnośnych produktów. W takich przypadkach na wniosku oraz na wydanym pozwoleniu na wywóz w polu 20 umieszcza się jeden z opisów wyszczególnionych w załączniku Ia.”;

(3)

W takiej sytuacji należy również określić termin ważności takich pozwoleń oraz wymaganą kwotę zabez­ pieczenia.

3) w art. 12 lit. c) dodaje się ppkt (iii) w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12.

„(iii) 3 EUR za tonę w odniesieniu do produktów, wobec których stosuje się art. 8 ust. 3.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 24 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 34 z 200928.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 57 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L24 - 30 z 200928.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego do Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L24 - 18 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8040) (1)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200928.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych

 • Dz. U. L24 - 14 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L24 - 13 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Niemiec

 • Dz. U. L24 - 11 z 200928.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 10 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L24 - 9 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L24 - 8 z 200928.1.2009

  Zmiana regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 3 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 83/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L24 - 1 z 200928.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 0 z 200928.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.