Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 825/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 1

Strona 1 z 6
11.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 825/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu Po nałożeniu ostatecznych środków antydumpingowych Komisja otrzymała od chińskiego producenta eksportują­ cego Bayuquan Refractories Company Limited (zwanego dalej „wnioskodawcą” lub „BRC”) wniosek o wszczęcie częściowego przeglądu okresowego rozporządzenia pier­ wotnego (zwanego dalej „przeglądem okresowym”), na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wnioskodawca nie uczestniczył w dochodzeniu, które doprowadziło do ustaleń i wniosków przedstawionych w rozporządzeniu pierwotnym (zwanym dalej „docho­ dzeniem pierwotnym”), w związku z tym stosuje się wobec niego rezydualne cło antydumpingowe.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W swoim wniosku dotyczącym przeglądu okresowego przedsiębiorstwo BRC twierdziło, że spełnia ono kryteria traktowania na zasadach rynkowych („MET”) oraz indy­ widualnego traktowania („IT”). BRC zastało wykupione przez Vesuvius Group, co spowodowało zmiany w jego strukturze. Wnioskodawca argumentował, że porównanie cen krajowych i kosztów produkcji z cenami eksporto­ wymi oferowanymi w wywozie do Wspólnoty dowodzi, że margines dumpingu jest znacznie niższy niż obecny poziom środka antydumpingowego. Dlatego też wnio­ skodawca twierdził, że stosowanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1659/2005 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem pierwotnym”) Rada nałożyła osta­ teczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Środek stanowi stawka cła ad valorem w wysokości 39,9 %, z wyłączeniem sześciu przedsiębiorstw wymienionych z nazwy w rozporządzeniu pierwotnym, podlegających indywidualnym stawkom cła.

1.3. Wszczęcie częściowego przeglądu okresowego

(4)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu okresowego, Komisja postanowiła wszcząć częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu odnośnie do przedsiębiorstwa BRC. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu prze­ glądu w dniu 12 czerwca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) i rozpoczęła dochodzenie.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 267 z 12.10.2005, s. 1.

(3) Dz.U. C 146 z 12.6.2008, s. 27.

L 240/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2009

1.4. Produkt objęty podobny

(5)

postępowaniem

i

produkt

2. WYNIKI DOCHODZENIA 2.1. Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(10)

Produkt objęty przeglądem okresowym jest taki sam jak produkt opisany w rozporządzeniu pierwotnym, miano­ wicie są to chemicznie związane, niewypalone cegły magnezytowe, których komponent magnezytowy zawiera co najmniej 80 % MgO, niezależnie od tego, czy zawierają magnezyt, pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem”), obecnie klasyfikowane w ramach kodów CN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 i ex 6815 99 90 (kody TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 i 6815 99 90 20). Produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku chińskim i produkt wywożony do Wspólnoty, jak również ten wytwarzany i sprzedawany w USA posiadają takie same podstawowe cechy fizykochemiczne, techniczne i zastosowania, dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 1.5. Zainteresowane strony

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 32 z 200911.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia bixafenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6771) (1)

 • Dz. U. L240 - 31 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L240 - 30 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L240 - 28 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L240 - 26 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów Vb, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L240 - 14 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L240 - 12 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 7 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 826/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.