Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 826/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 7

Strona 1 z 6
11.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 826/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA

wanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. W szczególności wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, że spełnia on kryteria trak­ towania na zasadach rynkowych („MET”).

3. Wszczęcie przeglądu okresowego

(4)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu okresowego, Komisja postanowiła wszcząć przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu odnośnie do DSRM. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w dniu 12 czerwca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (3) i rozpoczęła dochodzenie.

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1659/2005 („rozpo­ rządzenie pierwotne”), nałożyła ostateczne cło antydum­ pingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magne­ zytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Środek stanowi stawka cła ad valorem w wysokości 39,9 %, z wyłączeniem sześciu przedsię­ biorstw wymienionych z nazwy w rozporządzeniu pier­ wotnym, podlegających indywidualnym stawkom cła. 2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

4. Produkt objęty podobny

(5)

postępowaniem

i

produkt

Produkt objęty przeglądem okresowym jest taki sam jak produkt opisany w rozporządzeniu pierwotnym, miano­ wicie są to chemicznie związane, niewypalone cegły magnezytowe, których komponent magnezytowy zawiera co najmniej 80 % MgO, niezależnie od tego, czy zawierają magnezyt, pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem”), obecnie klasyfikowane w ramach kodów CN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 i ex 6815 99 90 (kody TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 i 6815 99 90 20).

(2)

W 2008 r. do Komisji wpłynął wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („przegląd okresowy”). Wniosek o przeprowadzenie prze­ glądu w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu został złożony przez chińskiego producenta eksportują­ cego Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited („DSRM” lub „wnioskodawca”). Stawkę ostatecz­ nego cła antydumpingowego stosowanego w odniesieniu do produktów wytwarzanych przez „DSRM” ustalono na poziomie 27,7 %. W swym wniosku o przeprowadzenie przeglądu okreso­ wego wnioskodawca twierdził, że okoliczności, na podstawie których nałożono środek, zmieniły się i zmiany te mają charakter trwały. Wnioskodawca argu­ mentował, że porównanie cen krajowych i kosztu produkcji z cenami eksportowymi oferowanymi w wywozie do Wspólnoty wskazuje, że margines dumpingu jest znacznie niższy niż obecny poziom środka antydumpingowego. Dlatego twierdził, że stoso­

(6)

Produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku chińskim i produkt wywożony do Wspólnoty, jak również ten wytwarzany i sprzedawany w USA posiadają takie same podstawowe cechy fizykochemiczne, techniczne i zastosowania, dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 240 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 32 z 200911.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia bixafenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6771) (1)

 • Dz. U. L240 - 31 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L240 - 30 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L240 - 28 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L240 - 26 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2009 z dnia 9 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów Vb, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L240 - 14 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L240 - 12 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 1 z 200911.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 825/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.