Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/122/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

Data ogłoszenia:2009-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 14

Strona 1 z 5
L 242/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2009

DYREKTYWA KOMISJI 2009/122/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1), w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 96/73/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 15 września 2010 r. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

Dyrektywa 2008/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazew­ nictwa wyrobów włókienniczych (2) wymaga załączania etykiet ze wskazaniem składu włókien wyrobów włókien­ niczych oraz wykonywania analiz mających na celu kontrolę zgodności tych wyrobów ze wskazaniami poda­ nymi na etykiecie. Dyrektywa 96/73/WE określa jednolite metody analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstyl­ nych. Na podstawie najnowszych wyników prac technicznej grupy roboczej dyrektywa 2008/121/WE została dosto­ sowana do postępu technicznego poprzez dodanie włókien melaminy do wykazu włókien ustanowionego w załącznikach I i V do tej dyrektywy. Konieczne jest zatem ustalenie jednolitych metod badaw­ czych dla melaminy. Należy zatem 96/73/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dyrektyw dotyczących Nazw i Etykietowania Wyrobów Włókienniczych,

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 32 z 3.2.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 29.

15.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/15

ZAŁĄCZNIK W rozdziale 2 załącznika II do dyrektywy 96/73/WE wprowadza się następujące zmiany: a) Metody szczególne – tabela podsumowująca otrzymuje brzmienie: „TABELA PODSUMOWUJĄCA

Zakres zastosowania Składnik rozpuszczalny Składnik nierozpuszczalny

Metoda

Odczynnik

1. 2. 3.

Acetat Niektóre włókna białkowe Wiskoza, włókna miedziowe lub niektóre rodzaje modali Poliamid lub nylon Acetat

Niektóre inne włókna Niektóre inne włókna Bawełna, elastoolefina lub mela­ mina Niektóre inne włókna Triacetat, elastoolefina lub mela­ mina Niektóre inne włókna Poliester, elastomultiester lub elastoolefina Niektóre inne włókna

Aceton Podchloryn Kwas mrówkowy i chlorek cynku

4. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 35 z 200915.9.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynającego dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddającego ten przywóz rejestracji (  Dz.U. L 208 z 12.8.2009)

 • Dz. U. L242 - 21 z 200915.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Gwarancja publiczna udzielona BT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 685) (1)

 • Dz. U. L242 - 13 z 200915.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/121/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy 2008/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L242 - 3 z 200915.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/120/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

 • Dz. U. L242 - 1 z 200915.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2009 z dnia 14 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.