Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Gwarancja publiczna udzielona BT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 685) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 21

Strona 1 z 18
15.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Gwarancja publiczna udzielona BT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 685)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/703/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1. ASPEKTY PROCEDURALNE

(2)

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi przepisami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 kwietnia 2006 r. jeden z konkurentów BT, zastrzegając zachowanie poufności, zaskarżył gwarancję ministerstwa udzieloną BT („gwarancja publiczna”). W pismach z dnia 24 maja 2006 r. i 22 czerwca 2006 r. przekazanych pocztą elektroniczną konkurent, o którym mowa, przedstawił Komisji dalsze informacje na temat udzielonej pomocy. W dniu 18 maja 2006 r. Komisja skierowała wniosek o udzielenie informacji do władz Zjednoczonego Króle­ stwa, które odpowiedziały pismem z dnia 18 lipca 2006 r. W dniu 21 grudnia 2006 r. Komisja wysłała kolejny wniosek o udzielenie informacji. Po wydłużeniu terminu władze Zjednoczonego Królestwa odpowiedziały pismem z dnia 27 lutego 2007 r. W dniu 26 marca 2007 r. na wniosek władz Zjednoczo­ nego Królestwa odbyło się posiedzenie z prawnikami reprezentującymi zarząd Funduszu Emerytalnego BT (BT Pension Scheme, „BTPS”). Dalszych informacji udzielono w piśmie z dnia 10 maja 2007 r. przekazanym pocztą elektroniczną. W dniu 10 maja 2007 r. Komisja wysłała wniosek o udzielenie informacji do władz Zjednoczonego Króle­ stwa. Po wydłużeniu terminu oraz posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2007 r., władze Zjedno­ czonego Królestwa odpowiedziały pismem z dnia 19 czerwca 2007 r. Pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o dodatkowe informacje. Po wydłużeniu terminu władze Zjednoczonego Królestwa odpowiedziały pismem z dnia 3 października 2007 r.

(3)

(4)

Przedmiotowa sprawa dotyczy pomocy państwa przy­ znanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej „Zjednoczone Królestwo”) na rzecz BT plc (dalej „BT”, o ile nie wskazano inaczej). BT to spółka akcyjna zarejestrowana w Anglii i Walii. British Telecommunications plc jest spółką zależną nale­ żącą w całości do BT Group plc, obejmującą niemal wszystkie dziedziny działalności i aktywa grupy BT. Jako następczyni instytucji publicznej, którą była British Telecommunications, spółka BT – na mocy ustawy o telekomunikacji z 1984 r. (Telecommunications Act 1984) – została zarejestrowana w Anglii i Walii jako spółka akcyjna należąca w całości do rządu Zjednoczo­ nego Królestwa. Od listopada 1984 r. do lipca 1993 r. rząd sprzedał wszystkie akcje British Telecommunications plc w drodze trzech ofert publicznych.

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. C 15 z 22.1.2008, s. 8.

L 242/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2009

(8)

W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja przyjęła i przekazała Zjednoczonemu Królestwu decyzję, zgodnie z którą gwarancja publiczna – w zakresie, w jakim dotyczy zobowiązań emerytalnych BT w przypadku jej niewypłacalności – nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, a równocześnie wszczęła formalne postępowanie wyjaś­ niające w odniesieniu do niektórych środków powiąza­ nych z gwarancją publiczną udzieloną BTPS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 242 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 35 z 200915.9.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynającego dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddającego ten przywóz rejestracji (  Dz.U. L 208 z 12.8.2009)

 • Dz. U. L242 - 14 z 200915.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/122/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L242 - 13 z 200915.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/121/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy 2008/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L242 - 3 z 200915.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/120/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (1)

 • Dz. U. L242 - 1 z 200915.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2009 z dnia 14 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.