Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 29/04 (ex N 328/2003), której Włochy zamierzają udzielić na rzecz rafinerii cukru w Villasor będącej własnością spółki Sadam ISZ (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3531)

Data ogłoszenia:2009-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 10

Strona 1 z 14
L 244/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 29/04 (ex N 328/2003), której Włochy zamierzają udzielić na rzecz rafinerii cukru w Villasor będącej własnością spółki Sadam ISZ (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3531)

Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny


(2009/704/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1) (7) (6)

Komisja otrzymała stosowne uwagi od zainteresowanych stron. Przekazała je Włochom, dając im możliwość skomentowania ich, i otrzymała od nich uwagi w piśmie z dnia 18 maja 2005 r. Pismami z dnia 31 stycznia 2008 r. i z dnia 14 kwietnia 2008 r. władze włoskie przekazały Komisji informacje, o które zwrócono się w piśmie z dnia 29 marca 2007 r. II. OPIS Przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy, rafineria cukru w Villasor należąca do spółki Sadam ISZ, jest jedynym zakładem przetwórstwa buraków cukrowych, jaki istnieje na terytorium Sardynii (jednej z największych wysp Morza Śródziemnego). Władze włoskie przekazują do dyspozycji tej rafinerii cukru 3,5 mln EUR jako częściowe odszkodowanie za straty poniesione wskutek spadku produkcji cukru, spowodowane mniejszymi dostawami buraków z powodu suszy w latach 2001–2002. Jeśli chodzi o produkcję buraków, właściwe organy dostarczyły dane, które wskazują na spadek produkcji regionalnej, a tym samym mniejsze dostawy do cukrowni. W stosunku do okresu odniesienia 1998–2000 spadek wynosi 39 % w 2001 r. i 68 % w 2002 r. (2).

Pismem z dnia 22 lipca 2003 r. Włochy powiadomiły Komisję o pomocy na rzecz rafinerii cukru w Villasor będącej własnością spółki Sadam ISZ. Pismami z dnia 19 września 2003 r. i z dnia 30 marca 2004 r. Włochy przekazały Komisji dodatkowe informacje. Pismem z dnia 8 września 2004 r. Komisja poinformo­ wała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, wobec przed­ miotowej pomocy. Pismami z dnia 13 października 2004 r. i z dnia 7 kwietnia 2005 r. Włochy przekazały Komisji uwagi władz włoskich dotyczące decyzji o wszczęciu formal­ nego postępowania wyjaśniającego. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag na temat wspomnianej pomocy.

(8)

(2)

(3)

(9)

(4)

(1) Dz.U. C 51 z 1.3.2005, s. 9.

(2) Komisja zezwoliła na przyznanie pomocy sardyńskim producentom rolnym zgodnie z pkt 11.3 wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym (Dz.U. C 28 z 1.2.2000, s. 2) w związku ze stratami, które ponieśli w wyniku tej suszy, pomoc N 745/2000 i N 331/02.

16.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11

(10)

Właściwe organy obliczyły szkodę poniesioną przez rafi­ nerię cukru w Villasor w oparciu o dane pochodzące z bilansów spółki za lata obrotowe 1998–2001 i oszacowały ją na 6 858 448 EUR (3). Metoda obliczania szkody jest następująca: organy obliczyły udział kosztów stałych w odniesieniu do tony cukru w okresie odnie­ sienia (lata 1998–2000) i porównały tę wartość z kosztami stałymi na tonę cukru w latach 2001 i 2002 r. Za koszty stałe uznały: stali pracownicy, prze­ ładunek (usługi świadczone przez podmioty trzecie i pobieranie towaru z magazynu), koszty ogólne, amor­ tyzacja i koszty finansowe (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 25 z 200916.9.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/706/WPZiB z dnia 15 września 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L244 - 21 z 200916.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2009 r. ustanawiająca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów

 • Dz. U. L244 - 6 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 (1)

 • Dz. U. L244 - 3 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L244 - 1 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.