Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 września 2009 r. ustanawiająca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów

Data ogłoszenia:2009-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 21

Strona 1 z 3
16.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 września 2009 r. ustanawiająca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów (2009/705/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów Niniejszym ustanawia się Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów, zwaną dalej „Grupą”. Artykuł 2 Zadania 1. Komisja może zasięgać opinii Grupy w sprawie wszystkich zagadnień związanych z interesami konsumentów na poziomie wspólnotowym. 2. Grupa:


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach ochrony konsumentów przewidzianej w art. 153 Traktatu jest właściwe, aby Komisja zasięgnęła opinii konsumentów w sprawie problemów dotyczących ochrony ich interesów na poziomie wspólnotowym.

(2)

Od 1973 r. Komisja jest wspomagana przez grupę konsultacyjną utworzoną w tym celu przez kolejne decyzje, z których ostatnią jest decyzja Komisji 2003/709/WE z dnia 9 października 2003 r. ustanawia­ jąca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsu­ mentów (1).

a) stanowi grupę dla celów ogólnych dyskusji dotyczących zagadnień związanych z interesami konsumentów; b) Reprezentuje konsumentów na innych forach i na życzenie uczestniczy w pracach grup doradzających Komisji w związku z zagadnieniami odnoszącymi się do unijnej poli­ tyki ochrony konsumenta; c) doradza Komisji podczas wstępnego przygotowywania polityk i działań mających wpływ na sytuację konsumentów;

(3)

Długi czas funkcjonowania Grupy uwidocznił koniecz­ ność poprawy jej skuteczności, reprezentatywności i otwartości. Dlatego też przepisom odnoszącym się do tworzenia podgrup i przyjmowania opinii Grupy należy nadać większą przejrzystość i powinny one odzwier­ ciedlać najlepsze praktyki wypracowane w ciągu ostat­ nich lat.

(4)

W związku z tym właściwe jest również zweryfikowanie procedury mianowania członków Grupy reprezentują­ cych krajowe organizacje konsumenckie oraz nałożenie na członków Grupy dodatkowych obowiązków sprawoz­ dawczych, tak aby bardziej zaangażować krajowe organi­ zacje konsumenckie w prace Grupy.

d) może wydawać opinię w sprawach wspólnotowych mają­ cych wpływ na sytuację konsumentów; e) informuje Komisję o rozwoju sytuacji w odniesieniu do poli­ tyki ochrony konsumenta w państwach członkowskich;

(5)

Należy dopilnować, aby Grupa i jej członkowie aktywnie i skutecznie starali się wprowadzić perspektywę konsu­ mentów do szerokich dyskusji zainteresowanych stron, co obecnie stanowi normę prowadzenia konsultacji w Europie.

f) stanowi źródło informacji i opinii na temat działań wspól­ notowych dla organizacji krajowych. Artykuł 3

(6)

Ze względu na ochronę danych przetwarzanie danych osobowych dotyczących członków Grupy musi podlegać wspólnotowym przepisom o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe,

Członkostwo 1. Grupa złożona jest z:

(1) Dz.U. L 258 z 10.10.2003, s. 35.

a) jednego członka z każdego państwa członkowskiego repre­ zentującego krajowe organizacje konsumenckie;

L 244/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2009

b) jednego członka z każdej europejskiej organizacji konsumen­ ckiej.

2. Krajowe organizacje konsumenckie, o których mowa w ust. 1 lit. a), muszą być reprezentatywne, zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi, dla konsumentów i działać na szczeblu krajowym.

— w przypadku braku takich organów, przez krajowe organizacje konsumenckie w państwach członkow­ skich, które są reprezentatywne, zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi, dla konsu­ mentów oraz działają na szczeblu krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 25 z 200916.9.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/706/WPZiB z dnia 15 września 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L244 - 10 z 200916.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 29/04 (ex N 328/2003), której Włochy zamierzają udzielić na rzecz rafinerii cukru w Villasor będącej własnością spółki Sadam ISZ (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3531)

 • Dz. U. L244 - 6 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 (1)

 • Dz. U. L244 - 3 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L244 - 1 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.