Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 25

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/706/WPZiB z dnia 15 września 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2009-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 25

16.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/25

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/706/WPZiB z dnia 15 września 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. wynosi 568 000 EUR.”; 3) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 13 Przegląd Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami UE jest przedmiotem regularnego prze­ glądu. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji komple­ ksowe sprawozdanie z wykonania mandatu przed końcem stycznia 2010 roku. Sprawozdanie to stanowi podstawę oceny niniejszego wspólnego działania przez odpowiednie grupy robocze oraz przez KPiB. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania, SG/WP przed­ stawia KPiB zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie przedłużenia, zmiany lub zakończenia mandatu.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 17 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/724/WPZiB (1) w sprawie mianowania Erwana FOUÉRÉ Specjalnym Przedstawicielem Unii Euro­ pejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Mace­ donii (FYROM). W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/129/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 30 września 2009 r. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2009/129/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłu­ żony na kolejny sześciomiesięczny okres do dnia 31 marca 2010 r.,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2009/129/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Erwana FOUÉRÉ jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 marca 2010 r.”; 2) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, s. 26. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 244 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 21 z 200916.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2009 r. ustanawiająca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów

 • Dz. U. L244 - 10 z 200916.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 29/04 (ex N 328/2003), której Włochy zamierzają udzielić na rzecz rafinerii cukru w Villasor będącej własnością spółki Sadam ISZ (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3531)

 • Dz. U. L244 - 6 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 (1)

 • Dz. U. L244 - 3 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L244 - 1 z 200916.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2009 z dnia 15 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.