Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 2

Strona 2 z 5

Ze względu na sprawowany przez siebie mandat Specjalny Przedstawiciel UE (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich powinien odegrać ważną rolę w tym zakresie. W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/128/WPZiB (1) przedłużające mandat Roelanda VAN DE GEERA jako SPUE w regionie Wiel­ kich Jezior Afrykańskich. Wspólne działanie 2005/355/WPZiB było wielokrotnie zmieniane w celu wzmocnienia misji, w szczególności przez wspólne działanie 2007/406/WPZiB ostatnio zmie­ nione wspólnym działaniem 2009/509/WPZiB (2) prze­ dłużającym misję do 30 września 2009 r. Przez wzgląd na jasność należy zastąpić wspólne dzia­ łanie 2007/406/WPZiB nowym wspólnym działaniem. Państwa trzecie powinny brać udział w projekcie zgodnie z ogólnymi wytycznymi określonymi przez Radę Euro­ pejską. Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w DRK może ulec pogorszeniu, wywołując potencjalnie poważne reperkusje wpływające na proces umacniania demokracji, praworządności oraz międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Stałe zaangażowanie wysiłków politycz­ nych i zasobów UE pozwoli na umocnienie stabilności w regionie,


Arykuł 2 Mandat 1. Misja dąży do tego, by w ścisłej współpracy i koordynacji z innymi podmiotami społeczności międzynarodowej w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych i z misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) - oraz z myślą o realizacji celów określonych w art. 1 udzielać konkretnego wsparcia w dziedzinie RSB w DRK - ze szczególnym naciskiem na wymiar strategiczny - określonego w zmodyfikowanej ogólnej koncepcji, w tym: — wspierać kompleksową realizację zmienionego planu przez utrzymanie i wspieranie struktur ustanowionych przez władze kongijskie do celów zarządzania wdrażaniem zmie­ nionego planu, — rozpocząć realizację zmienionego planu reformy FARDC przez sporządzenie szczegółowych planów odbudowy FARDC, zwłaszcza w następujących dziedzinach: admini­ stracja, zdolności operacyjne, budżet i finanse, szkolenie, logistyka, prawa człowieka i walka z przemocą seksualną oraz zasoby ludzkie, — wskazać konkretne projekty wspierające zmieniony plan reformy FARDC, i zarządzać tymi projektami, — wspierać władze kongijskie w procesie włączania byłych bojowników w szeregi FARDC, w tym proces przyspie­ szonej integracji Narodowego Kongresu Obrony Ludu (Conseil National pour la Défense du Peuple - CNDP) i ugrupowań zbrojnych, — wspierać SPUE, w szczególności podczas negocjacji pokojo­ wych na wschodzie kraju, — wspierać działania przekrojowe, w szczególności dotyczące praw człowieka i kwestii płci. 2. Misja doradza państwom członkowskim oraz koordynuje i ułatwia - w ramach ich odpowiedzialności - realizowanie przez nie projektów, które dotyczą dziedzin związanych z misją i wspierają jej cele. Artykuł 3 Struktura misji i obszar rozmieszczenia 1. Dowództwo misji mieści się w Kinszasie, w jego skład wchodzą: a) kierownictwo misji, b) sekcja ds. wsparcia administracyjnego i logistycznego misji,

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Arykuł 1 Misja 1. Unia Europejska (UE) prowadzi misję doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB) Demokratycznej Republiki Konga (DRK), zwaną „EUSEC DR Konga”, mając na celu wspieranie władz Konga przy tworzeniu mechanizmu obrony zdolnego do zagwarantowania bezpieczeń­ stwa Kongijczykom z poszanowaniem norm demokratycznych, praw człowieka i praworządności, jak i zasad dobrych rządów oraz przejrzystości. Misja zmierza do tego, by w ścisłej koordy­ nacji z partnerami międzynarodowymi stworzyć warunki umoż­ liwiające wprowadzenie w życie w perspektywie krótkoi średnioterminowej wytycznych, które władze kongijskie zawarły w zmienionym planie reformy sił zbrojnych Demokra­ tycznej Republiki Konga (FARDC). 2. Misja działa zgodnie z mandatem określonym w art. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.