Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 3

Strona 3 z 5

(1) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 36. (2) Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 36.

18.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/35

c) sekcja doradców strategicznych przydzielonych do różnych struktur ministerstwa obrony, odpowiedzialnych za udział w pracach związanych z RSB prowadzonych przez admini­ strację kongijską, oraz

zostają w szczególności szczegółowe zasady reagowania na wszelkiego rodzaju skargi wnoszone przez osoby trzecie w odniesieniu do szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań ze strony szefa misji w związku z wykorzystaniem środków finansowych udostępnionych mu przez uczestniczące państwa członkowskie. W żadnym przypadku UE ani SG/WP nie ponoszą odpowie­ dzialności wobec uczestniczących państw członkowskich za działania lub zaniechania działań ze strony szefa misji w związku z wykorzystaniem środków finansowych tych państw. 5. W celu wykonania budżetu misji szef misji podpisuje umowę z Komisją. 6. Szef misji współpracuje ściśle ze SPUE. Artykuł 6 Personel 1. Eksperci misji zostają oddelegowani przez państwa człon­ kowskie i instytucje UE. Z wyjątkiem kosztów dotyczących szefa misji, każde państwo członkowskie lub instytucja ponosi koszty związane z oddelegowanymi przez siebie ekspertami, w tym koszty podróży do DRK i z tego kraju, wynagrodzenia, opieki medycznej oraz dodatków innych niż diety dzienne. 2. W zależności od potrzeb misja zatrudnia na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miej­ scowy. 3. Eksperci misji podczas wykonywania swoich obowiązków i działania na rzecz misji pozostają pod kierownictwem odpo­ wiedniego państwa członkowskiego lub instytucji UE. Zarówno podczas trwania misji, jak i po jej zakończeniu eksperci zacho­ wują najwyższy poziom dyskrecji w odniesieniu do wszelkich faktów i informacji mających związek z misją. Artykuł 7 Struktura dowodzenia 1. Misja ma jednolitą strukturę dowodzenia.


d) sekcja ekspertów w dziedzinie obronności odpowiedzialnych za wspieranie Kongijczyków i włączanie ich w określone projekty w dziedzinie administracji, zasobów ludzkich, finansów, logistyki i szkolenia.

2. Głównym obszarem rozmieszczenia jest Kinszasa. Doradcy są również rozmieszczani w czterech regionach wojskowych na wschodzie DRK. Rozmieszczenie i tymczasowa obecność ekspertów w regionach wojskowych odbywa się w razie konieczności zgodnie ze wskazówkami szefa misji.

Artykuł 4 Planowanie Szef misji opracowuje zmieniony plan operacji (OPLAN) misji w celu przedstawienia go do zatwierdzenia przez Radę. W wykonaniu tego zadania wspomaga go Sekretariat Generalny Rady.

Artykuł 5 Szef misji 1. Szef misji zapewnia bieżące zarządzanie misją. Odpowiada on za personel i sprawy dyscyplinarne.

2. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem krajowych organów państwa wysyłającego lub odpowiedniej instytucji UE. Organy krajowe przekazują szefowi misji kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem.

3. Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu podejmowane są przez organy krajowe lub odpowiednią instytucję UE.

4. W ramach mandatu misji, o którym mowa w art. 2, szef misji jest upoważniony do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich do celów realizacji określonych projektów, które uzupełniają w spójny sposób inne działania misji w dwóch konkretnych przypadkach. W przypadku gdy projekt został przewidziany w ocenie skutków finansowych niniejszego wspólnego stanowiska lub gdy zostanie włączony w trakcie obowiązywania mandatu w drodze zmiany oceny skutków finansowych na wniosek szefa misji.

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne. 3. SG/WP udziela wytycznych politycznych szefowi misji za pośrednictwem SPUE. 4. Szef misji kieruje misją i odpowiada za bieżące zarzą­ dzanie. 5. Szef misji składa sprawozdania SG/WP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.