Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 5

Szef misji zawiera następnie porozumienie z zainteresowanymi państwami członkowskimi. W porozumieniu takim określone

L 246/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2009

Artykuł 8 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1. W ramach odpowiedzialności Rady, KPiB zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji. Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienie do zmiany OPLAN oraz struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia niezbędne do podejmowania decyzji w sprawie mianowania szefa misji. Uprawnienie do podej­ mowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia misji nadal spoczywa na Radzie, wspomaganej przez SG/WP. 2. KPiB regularnie przedstawia sprawozdania Radzie.


kraju, oraz że wnoszą stosowny wkład na pokrycie wydatków związanych z działaniem misji.

2. Państwa trzecie wnoszące wkład do misji mają takie same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją jak państwa członkowskie UE.

3. Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptowania proponowanych wkładów i do ustanowienia Komitetu Uczestników.

3. KPiB regularnie otrzymuje sprawozdania od szefa misji. W razie potrzeby KPiB może zapraszać szefa misji na swoje posiedzenia. 4. SPUE udziela szefowi misji wytycznych politycznych, niezbędnych do jego działań na szczeblu lokalnym. Artykuł 9 Ustalenia finansowe 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 10 900 000 EUR. 2. Do wydatków finansowanych w ramach kwoty przewi­ dzianej w ust. 1 mają zastosowanie następujące przepisy: a) zarządzanie wydatkami podlega wspólnotowym zasadom i procedurom mającym zastosowanie do budżetu. Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do udziału w przetargach; b) szef misji składa Komisji, przez którą jest nadzorowany, szczegółowe sprawozdania o działaniach podejmowanych w ramach swojej umowy. 3. Ustalenia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji, w tym wymogi w zakresie kompatybilności sprzętu. 4. Wydatki związane z misją są kwalifikowalne od momentu wejścia w życie niniejszego wspólnego działania. Artykuł 10 Udział państw trzecich 1. Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu do misji przy założeniu, że ponoszą one koszty oddelegowanego przez siebie personelu, w tym koszty wynagrodzenia, ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, diet dziennych oraz koszty podróży do DRK i z tego

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umowy zawartej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 Traktatu. Wspierający prezydencję Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.

Artykuł 11 Spójność i koordynacja 1. Rada i Komisja, w ramach swoich kompetencji, zapew­ niają spójność pomiędzy realizacją niniejszego wspólnego dzia­ łania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu. Mechanizmy związane z koordynacją działań UE w DRK ustanawia się w Kinszasie, a także w Brukseli.

2. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji działa w ścisłej współpracy z delegaturą Komisji.

3. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC DR Konga oraz szef misji EUPOL DR Konga ściśle koordynują swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, w szczególności w kontekście aspektów horyzontal­ nych RSB w DRK, a także w ramach podziału funkcji między obiema misjami, zwłaszcza jeśli chodzi o problematykę płci i prawa człowieka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.