Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 5

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 września 2009 w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 5

Strona 5 z 5

4. Szef misji dokłada starań, aby misja EUPOL DR Konga ściśle koordynowała swoje działania z rządem DRK, z Organizacją Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem misji MONUC, a także z państwami trzecimi zaangażowanymi w dziedzinę RSB w DRK związaną z obronnością.

5. Zgodnie ze swoim mandatem SPUE zapewnia spójność działań misji EUSEC DR Konga i misji EUPOL DR Konga. Wnosi on wkład w koordynację działań z innymi międzynaro­ dowymi podmiotami zaangażowanymi w RSB w DRK.


18.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/37

Artykuł 12 Udostępnianie informacji niejawnych 1. SG/WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, informacji i dokumentów niejawnych UE do poziomu „CONFI­ DENTIEL UE”, powstałych do celów operacji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa (1). 2. SG/WP jest upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyj­ nymi misji, do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych informacji i dokumentów niejawnych do poziomu „RESTREINT UE”, powstałych do celów operacji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień na poziomie lokalnym. 3. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej SG/WP jest upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu informacji i dokumentów niejawnych UE do poziomu „RESTREINT UE”, powstałych do celów operacji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z procedurami właściwymi dla poziomu współpracy między państwem przyjmującym a UE. 4. SG/WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady na temat operacji i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (2). Artykuł 13 Status misji i jej personelu 1. Status personelu misji, w tym w odpowiednich przypad­ kach przywileje, immunitety i wszelkie inne gwarancje niezbędne do realizacji i sprawnego przebiegu misji ustalane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24 Traktatu. Sekre­ tarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel wspomagający prezy­ dencję może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. 2. Państwo członkowskie lub instytucja UE, które oddelego­ wały członka personelu, są odpowiedzialne za uregulowanie wszelkich roszczeń związanych z oddelegowaniem wysuniętych przez tego członka personelu lub dotyczących go. Państwo członkowskie lub instytucja UE, o których mowa, są odpowie­ dzialne za podejmowanie wszelkich działań wobec oddelegowa­ nego członka personelu.

Artykuł 14 Bezpieczeństwo 1. Szef misji odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo misji EUSEC DR Konga. 2. Szef misji sprawuje tę odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa personelu UE rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach misji opera­ cyjnej na mocy tytułu V Traktatu i jego dokumentów uzupeł­ niających. 3. Zgodnie z OPLAN wszyscy członkowie personelu prze­ chodzą odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa EUSEC DR Konga regularnie przypomina o instrukcjach bezpieczeństwa. Artykuł 15 Przegląd misji Na podstawie sprawozdania Sekretariatu Generalnego Rady przedłożonego najpóźniej w marcu 2010 r. KPiB uzgadnia zale­ cenia dla Rady z myślą o określeniu stanu realizacji reformy FARDC oraz ocenie wpływu misji na wdrażanie konkretnych środków wspierających zmieniony plan reformy FARDC, opie­ rając się na wskaźnikach strategicznych, a także na wskaźnikach operacyjnych zawartych w planie wykonania misji. Artykuł 16 Wejście w życie i okres obowiązywania Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. Niniejsze wspólne działanie stosuje się do dnia 30 września 2010 r. Artykuł 17 Publikacja Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

(1) Decyzja 2001/264/WE (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1). (2) Decyzja 2006/683/WE, Euratom (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 246 POZ 33 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 29 z 200918.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2009 r. uchylająca decyzję 2007/424/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L246 - 26 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L246 - 23 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L246 - 21 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L246 - 19 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 18 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L246 - 17 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 15 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L246 - 11 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L246 - 9 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2009 z dnia 17 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L246 - 7 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200918.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.