Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 1

Strona 1 z 11
22.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

o wszczęcie częściowego przeglądu okresowego w celu zbadania, czy niektóre typy produktu powinny być objęte zakresem aktualnych środków antydumpingo­ wych.

(4)

Wniosek złożył importer z Niemiec, przedsiębiorstwo Hüpeden GmbH & Co. KG („wnioskodawca”).

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 1487/2005 (2) („rozporzą­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych („produkt objęty postę­ powaniem”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „kraj, którego dotyczy postępo­ wanie”). W dochodzeniu poprzedzającym wspomniane rozporządzenie („dochodzenie pierwotne”) jako okres objęty dochodzeniem przyjęto okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. („pierwotny OD”). W następstwie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji środki te zostały zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1087/2007 (3). Obowiązujące aktualnie stawki celne mieszczą się w przedziale od 14,1 % do 74,8 %.

2. PROCEDURA

Wnioskodawca twierdził, że produkt przez niego przy­ wożony jest wykorzystywany jedynie do produkcji specjalnej taśmy przylepnej do izolacji łączonych w wiązki przewodów w silnikach, głównie silnikach samochodowych (dalej zwany „gatunkiem do produkcji taśm”), i że właściwości techniczne i chemiczne tego gatunku do produkcji taśm różnią się od produktu obję­ tego postępowaniem zdefiniowanego w dochodzeniu pierwotnym. W szczególności odmienna wydawała się być wytrzymałość na rozciąganie i barwa gatunku do produkcji taśm. Wnioskodawca twierdził, że gatunek do produkcji taśm powinien zostać uznany za niepodlega­ jący zakresowi dochodzenia pierwotnego i, co za tym idzie, nie powinien być objęty wspomnianymi powyżej środkami.

(2)

2.2. Wszczęcie postępowania

(6)

2.1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(3)

Dnia 1 kwietnia 2008 r. Komisja otrzymała zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego wniosek

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 240 z 16.9.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 246 z 21.9.2007, s. 1.

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja wszczęła, publikując w dniu 26 czerwca 2008 r. stosowne zawia­ domienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), częściowy przegląd okresowy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczony do zakresu definicji produktu objętego postępowaniem. Celem prze­ glądu było w szczególności ustalenie, czy gatunek do produkcji taśm jest częścią produktu objętego postępo­ waniem, w rozumieniu definicji zawartej w dochodzeniu pierwotnym.

(4) Dz.U. C 163 z 26.6.2008, s. 38.

L 248/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 38 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L248 - 28 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inwestycji gminy Rotterdam w kompleks Ahoy (środek pomocy C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6018) (1)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L248 - 23 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L248 - 21 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L248 - 17 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L248 - 15 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L248 - 13 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L248 - 11 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L248 - 9 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.