Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2009-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 17

Strona 1 z 3
22.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun­ kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar­ czej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

dania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej (3), zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 781/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ponadto w niektórych wersjach językowych należy spros­ tować nazwy niektórych typów rolniczych stosowane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1242/2008. W celu zwiększenia spójności z nazwy typu rolniczego należy usunąć wyraz gospodarstwo, a dla większej zrozu­ miałości w nazwach niektórych typów rolniczych należy zastąpić niektóre wyrazy związane z kategoriami drobiu. Należy zatem odpowiednio zmienić i poprawić rozporzą­ dzenie (WE) nr 1242/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

W części C załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 (2) zamieszczono definicje typów rolni­ czych. W oparciu o te definicje niektóre gospodarstwa rolne specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym nie mogą być sklasyfikowane według typu rolniczego, a w odniesieniu do innych gospodarstw uzyskana klasyfikacja nie jest najwłaściwsza. W części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1242/2008 określono zasady dotyczące grupowania według klas wielkości ekonomicznej gospodarstw. Zasady te ograniczają możliwości państw członkowskich w zakresie ustanawiania odpowiedniejszych planów wyboru. W niektórych opisach i nazwach użytych w załączniku I i w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1242/2008 brakuje czytelności i w związku z tym należy je doprecyzować. Opisy i kody niektórych produktów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1242/2008, i które wymie­ niono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawoz­

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach I, II i IV do rozporządzenia (WE) nr 1242/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2010 w odniesieniu do sieci danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, a w odniesieniu do badań struktury gospodarstw rolnych – od badania w 2010 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65. (2) Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 3.

(3) Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 18.

L 248/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2009

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, II i IV do rozporządzenia (WE) nr 1242/2008 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w części A „Schemat klasyfikacji” wprowadza się następujące zmiany: (i) w podczęści „Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne – uprawy” kolumna trzecia „Szczegółowy typ rolniczy” wprowadza się następujące zmiany: — pkt 361 otrzymuje brzmienie: „361.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 38 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L248 - 28 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inwestycji gminy Rotterdam w kompleks Ahoy (środek pomocy C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6018) (1)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L248 - 23 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L248 - 21 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L248 - 15 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L248 - 13 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L248 - 11 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L248 - 9 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 1 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.