Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

Data ogłoszenia:2009-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 21

22.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo­ nych w harmonogramie CXL sporządzonym w wyniku zakoń­ czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby uniknąć sytuacji, w której nazwa organu wymie­ niona w ostatnio wydanych świadectwach autentyczności nie jest zgodna z nazwą organu wymienionego w rozporządzeniach (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia 22 lipca 2009 r. – daty kiedy Argentyna poinformowała Komisję o nowej nazwie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 748/2008 (2) przed przywozem wołowiny i cielęciny do Wspólnoty muszą być wydane świadectwa autentycz­ ności w odniesieniu do mięsa pochodzącego z Argentyny. Wykaz organów upoważnionych do wysta­ wiania tych świadectw w Argentynie znajduje się w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 (3) stanowi, że przed przywozem wołowiny i cielęciny do Wspólnoty muszą być wydane świadectwa autentyczności. Wykaz organów upoważnionych do wystawiania tych świadectw w krajach wywozu znajduje się w załączniku II do wymienionego rozporządzenia. Argentyna zmieniła nazwę organu wydającego świa­ dectwa autentyczności zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 lipca 2009 r.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 28. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 3.

L 248/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2009

ZAŁĄCZNIK I Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK III Wykaz organów upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności w Argentynie Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): dla przepon cienkich pochodzących z Argentyny, jak wyszczególniono w art. 1 ust. 3 lit. a).”.

ZAŁĄCZNIK II W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): na mięso pochodzące z Argentyny i odpowiadające definicji podanej w art. 2 lit. a).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 38 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L248 - 28 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inwestycji gminy Rotterdam w kompleks Ahoy (środek pomocy C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6018) (1)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L248 - 23 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L248 - 17 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L248 - 15 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L248 - 13 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L248 - 11 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L248 - 9 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 1 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.